TILTOTT EVANGÉLIUMOK

KÜLÖNSZÁM

A BIBLIÁBÓL KIMARADT APOKRIF IRATOK TANÍTÁSAI

evanpromo

TARTALMI ISMERTETŐ

AZ ISTENEK NÉLKÜLI VILÁG
Miben hittek az őseink?
Az általánosan elterjedt nézet szerint a vallás, a természetfeletti jelenségek mögött isteneket sejtő hit egyidős az emberiséggel. Ám azt is tudjuk, hogy az ősrégészeti kutatások eredményei szerint a vallás mindössze talán ötvenezer éve jelenhetett meg őseink életében, a vallásos tárgyú leletek közül ugyanis egy sem származik az emberiség létének kezdeti szakaszából.

isteneknelkul

A MINDENSÉG SZÜLETÉSE
Az emberiség legszebb teremtésmítoszai
Honnan ered, miként keletkezett a világ? Erről Jézus is sokat tanított, ilyen témájú beszédeiből azonban gyakorlatilag semmi sem került be a kanonizált Bibliába.Pedig az eredeti keresztény kozmogónia mai szemmel is lenyűgöző, és ami a legérdekesebb: teljes összhangban áll a pogánynak mondott ősvallásokkal. Így ahhoz, hogy megértsük a Megváltó tanításait az Univerzum eredetéről, érdemes megismerni az emberiség legősibb és legszebb teremtésmítoszait.

mindesegszuletese

A 20000 ÉVES JÉZUS
Pásztorok, kisded, játszol - évezredekkel Krisztus előtt
Mit kezdhetünk azokkal a több ezer éves ábrázolásokkal, melyeken egy barlangban egy istennő gyermeket szül, akinek fejét sugárkoszorú övezi és pásztorok hódolnak neki? Mit kezdhetünk az antik misztériumkultuszok középpontjában álló Nap-hérosszal, akit a téli napfordulón, jászolban vagy istállóban született, később bejárta a világot, tanított, gyógyított, majd megölték, ám harmadnapra feltámadt? Lehetséges, hogy Jézus története egyidős az emberi tudattal, vagy még annál is régibb? Netán a Megváltó korábbi inkarnációiról van szó?

evezredekkelkrisztuselott

ŐSKORI SZOKÁSOK A BIBLIÁBAN
"Ne edd meg a fivéredet!"
Ma már tudjuk, hogy az Ószövetség alapját képező, Mózesnek tulajdonított öt könyv tulajdonképpen a Közel- Keleten korábban élt népek vallásos elképzeléseiből lett összegyúrva. Ám ezeken kívül Mózes könyveiben felbukkannak az ősközösségi vallásos formák olyan elemei is, mint a totemkultusz, a mana-hit vagy az égitestek megszemélyesítésének ősi szokása.

neeedmeg

A BOSSZÚ ISTENE ÉS A SZERETET URA
Jézus és Javhe a titkos evangéliumokban
A Krisztus utáni első öt évszázadban a keresztény közösségekben szenvedélyes filozófiai viták folytak, melyeket hatalmi érdekek is erősen befolyásoltak. Végül egy olyan tanrendszert fogadtak el és avattak dogmává, mely lényegi pontokon eltért a Megváltó tanításaitól. Utóbbiakat az apokrif iratokból ismerhetjük meg, melyekből például kiderül: az eredeti krisztusi tanokban Jahve nem atyja, hanem ellenfele Jézusnak, Mária Magdolna nem ledér nőszemély, hanem a Mester legtehetségesebb tanítványa, az ember pedig nem bűnös szolga, hanem testbe zárt isteni fény.

bosszuesszeretet

EGYETLEN ŐSVALLÁS
Sokféle vallás - közös gyökér?
Sokan kérdezik: Miért is van annyi vallás? Lehetséges, hogy a különbségek csak látszólagosak, melyeket csak az eltérő fejlődés, az egymástól időben és térben való eltávolodás okozott – ám a vallások gyökere, lényegi mondanivalója egy és ugyanaz? Számos jel szerint ez az igazság, és talán a jövő is egy „vallások feletti vallásé”, egy vallási szintézisé, mely valójában nem más, mint visszatérés az emberiség közös őshagyományához.

sokfelevallas

JAVHE SZÜLETÉSE
A zsidók istenei
Ma már tudjuk, hogy nem az Ószövetségben szereplő Jahve volt a zsidók első istene, már csak azért sem, mert a Kánaánba betelepülő nép nemcsak egyetlen istenben hitt, és vallásuk egyáltalán nem volt monoteista.

TÖBBISTENHIT VS. EGYISTENHIT
Hogyan lett Egy a Sokból?
A modern tudományban szokás szembeállítani a mono- és politeizmust, persze az utóbbi rovására. Úgy mutatják be, hogy az ősibb, primitívebb sokistenhitből a Biblia földjén megszületett a fejlettebb egyistenhit. Csakhogy ez a modell nemcsak torzít, de abszolút nem felel meg a valóságnak. Mint ugyanis kiderül: a látszólag politeista ókori kultúrákban – például Egyiptomban, Sumerban vagy a görögöknél – mindvégig tisztában voltak vele, hogy valójában csak egyetlen, végtelen Világszellem létezik, akinek a sok isten, istennő csak egyes arculatait jelképezi.

ANGLIÁBAN TALÁLHATÓ AZ IGAZI CSILLAGKAPU?
Joseph Bonomi különös találmánya

Blickling egy jobbára átlagos település Norfolkban, amely a történelem során nem igazán töltött be különösebben fontos szerepet. Békés kisváros, nyugodt környezet, lassan csordogáló hétköznapok. Nem csoda, ha nagy feltűnést keltett az itt lakók körében, amikor a hely különcének számító Joseph Bonomi egyszer csak egy roppant különös, piramis alakú mauzóleumot épített. Az építmény hírnevét csak növelték azok a pletykák, amik idővel lábra keltek és arról szóltak, hogy annak közelében különböző, roppant fura megtapasztalásokat lehet átélni. A vallásos és babonás helyiek szerint valamiféle ördögi találmánynak adott otthont ez a piramis, ami mintha lelassította volna az időt, vagy éppen teljesen leállította azt…

A NAGY PIRAMIS BIBLIÁJA
A Teremtéstől a végítéletig
A gízai Nagy Piramisról évezredek óta sokan hiszik, hogy elárulja és befolyásolja emberek és birodalmak sorsát. Már az ókorban, IV. Thotmesz fáraóról is feljegyezték, hogy a piramis, illetve a mellette őrködő Nagy Szfinx avatta be őt későbbi életének titkaiba. Még különösebb azonban, hogy alig több mint száz évvel ezelőtt tudósok és vallási vezetők is úgy vélték, a Nagy Piramis tulajdonképpen egy kőből épített Biblia.

A GALILEAI MEGVÁLTÓ
Mit lehet tudni a történelmi Jézusról?
A régészeti, történelmi és bibliai információkból összeáll egy kép. Arról, hogy ki volt, hogyan élt, miket cselekedett az a férfi, akit mi Názáreti Jézusnak nevezünk. Tényleg megtörténhettek a Bibliában leírt események? Valóban Betlehemben születhetett Jézus? Érdemes mindenféle misztika és csodás körítés nélkül megvizsgálni, mit tudunk a történelmi Jézusról. A kor szokásai, a történetírók feljegyzései megfelelnek annak a képnek, amit az evangéliumok sugallnak a Megváltóról? Lássuk, milyen volt az ember, milyen volt a környezete, továbbá a kor, amelyben Jézus élt és meghalt.

galileaijezus

AZ ELLOPOTT BIBLIA
Sumer nyomok az Ószövetségben
Ma már bizonyosan tudható, hogy az Ószövetség legrégebbi részeit sem írhatták korábban, a Krisztus előtti első évezrednél, miközben például a legtöbb sumer írásos emlék ennél az időpontnál legalább ezer évvel korábban keletkezett. Ráadásul a sumer szövegek számos elbeszélése szinte szóról szóra megegyezik a bibliai legendákkal. A sumerek megírták a világ teremtésének történetét, a bűnbeesését, a vízözönét, de még a tízparancsolatét is, csak éppen nem a zsidók szemszögéből, hiszen Isten választott népe az ő idejükben még nem is létezett.

KUMRÁN TITKAI
Ősi tudás örzői: az esszénusok
„Elveszett” éveiben Jézus valószínűleg a kumráni esszénusoknál nevelkedett. Tanításain, gyógymódjain, életvitelén ugyanis egyértelműen tetten érhető e titokzatos közösség hatása, sőt: legbensőbb tanítványi körét is ők alkották. De kik voltak az esszénusok valójában? Egy zsidó misztikus irányzat tagjai? Kereszténység előtti keresztények? Egyiptomi napimádók? Szkíták? Kabbalisták? Atlantiszi fehér mágusok? Mint látni fogjuk, az esszénusokkal kapcsolatban szinte csak rejtélyekkel találjuk magunk szemben.

kumraniratok

JÉZUS CSELEKEDETEI
Az utolsó hét eseményei
Az egész üdvtörténet szempontjából Jézus életének utolsó hete a legfontosabb időszak. Minden előkészület erre a rövid időre fut ki, ekkor történik meg a krisztusi küldetés csúcspontja. Mi történt az utolsó héten, és miért fontos az, ami történt? Nem elég ismernünk Jézus tanításait? Nem elég megértenünk, hogy mi a mondanivalójának a lényege? Mi az, ami miatt így kellett végződjék Isten fiának a története? Anélkül, hogy ne értenénk Jézus halálának és feltámadásának a célját és értelmét, nem lehet foglalkozni az evangéliumokkal. Sem a kanonizált evangéliumok, sem az apokrif evangéliumok nem érthetőek meg, ha nem látjuk a jelentőségét az utolsó hétnek és nem értjük Krisztus áldozatának a lényegét.

ÉN, AZ ÚR VAGYOK A TE ISTENED
Hibás elméletek nyomában
Az egyszerű hívő általában úgy képzeli el Istent, mint egy nagyszakállú szigorú öregurat. Ennek határozottan ószövetségi előképe van, ahol Jahve, a zsidók Istene kegyetlen bosszút képes állni a saját elpártolt hívein. Jézus Mennyei Atyja ezzel szemben szerető és megbocsátó Isten, aki senkin sem áll bosszút. Mégis mindig összemossák a kettőt, sőt azt állítják, hogy a kettő egy és ugyanaz.

JÉZUS, AZ ALKIMISTA
A keresztény ezotéria nyomai a Bibliában
A kanonizációs folyamat a római zsinattal kezdődött 382-ben és a 414-es karthágói zsinaton zárult. Ennek során a keresztény tanrendszert módszeresen ötvözték az Ószövetséggel és a mózesi hitvallással, melynek egyik alappillére az ezoterikus módszerek tilalma. Pedig Jézus életében számtalan olyan epizód akad, amit leginkább az alkímia segítségével lehet értelmezni, és ezt a középkori „aranycsinálók” meg is tették. Ők például a víz borrá változtatásának csodájában a Nagy Elixír készítését, a kereszthalálban egy kozmikus erejű transzmutációs műveletet, Jézusban pedig az Univerzum legnagyobb alkimistáját látták.

jezusalkimista

A MEGVÁLTÓ EVANGÉLIUMA
A könyv, amelyet Jézus írt
Az Újszövetség evangéliumai közül három nagyon hasonlít egymásra, János műve azonban eléggé kilóg közülük. Például csak ebből szerezhetünk tudomást Jézus életének számos fontos epizódjáról; a kufárok kiűzéséről, Lázár feltámasztásáról, az utolsó vacsora előtti lábmosásról; ugyanakkor viszont mellőz sok olyan mozzanatot, amelyek a másik három evangélium által váltak ismertté. Néhány tudós nemrégiben azzal magyarázta ezeket az eltéréseket, hogy János evangéliumát valójában nem az apostol, hanem maga Jézus vetette papírra Fülöp nevű barátja segítségével.

jezuskonyve

KRISZTUS REJTÉLYES ÉLETE
Zavarba ejtő bibliai történetek
Thomas Kuhn amerikai tudománytörténész szerint minden tudomány paradigmarendszerben fejlődik, melynek kereteit nem bizonyítható alapigazságok, más néven axiómák jelölik ki. Vegyük észre, hogy a vallások dogmarendszere is megfeleltethető ennek: a dogmák nem bizonyítható alapigazságok, amelyeket elfogad az adott vallás követője a hite által. A dogma tehát vallási axióma. Minden paradigmarendszer kereteit néhány nem bizonyítható alapigazság, axióma jelöli ki. A kereszténység paradigmarendszerének axiómái: 1. Egyetlen isten van, aki a világot teremtette. 2. Isten háromlényegű: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Jézus Krisztus a Messiás, aki Isten fia, és azért küldte a Teremtő a Földre, hogy megváltsa az emberiséget bűneitől. Aki ezt a három alapelvet (axiómát) elfogadja, az keresztény.

JÉZUS HALÁLA UTÁN
Az első néhány év Krisztus nélkül
Mindenki ismeri Jézus Krisztus történetét, hiszen ezen alapszik egész keresztény kultúránk. De mi történt halála után a tanításaival? Mi lett a tanítványaival közvetlenül a kereszthalált követően? Hogyan kezdtek formálódni az első keresztény csoportok? Nagyon fontos kérdés, hogy miképp alakult át Jézus mondanivalója azt követően, hogy a tanítványok magukra maradtak, és önállóan kezdték terjeszteni az igét. Mindent összevetve, az első néhány év − de nem több mint öt − döntő fontosságú volt a kereszténység fejlődése szempontjából.

SAULUSBÓL PAULUS
Szent Pálról - tárgyilagosan
A katolikus egyház egyik legnagyobb szentjeként tiszteli a keresztényüldözőből lett apostolt. Mások viszont nem hisznek „pálfordulata” őszinteségében, sőt a kereszténység tudatos megrontásával, a keresztények becsapásával, a tanok eltorzításával vádolják. Vajon kinek van igaza? Ki volt Pál valójában? Hogyan értékelhetjük hirtelen átállását az addig gyűlölt oldalra? Tényleg övé a felelősség az eredeti jézusi tanok meghamisításában? Nehéz 2000 évvel később tisztán látni az ügyben, ám valószínűleg – mint mindig – az igazság itt sem egyértelműen fekete vagy fehér.

SZENT PÁL A "MENEDZSER"
Farizeus, ügynök vagy hittérítő?
Kétség sem férhet hozzá: Pálnak köszönhető, hogy a kereszténység világot meghatározó tényezővé válhatott pár évszázadon belül. De vajon mennyire változtatta meg a Krisztus tanításait az eredetileg Saul nevet viselő, görög műveltségű zsidó férfi? Római állampolgárként és farizeus beállítottságú zsidóként tevékenyen részt vett a korai keresztényüldözésekben, mígnem 35 körül, tehát kevéssel Krisztus feltámadása és mennybemenetele után, csodálatos dolog történt vele, amikor a damaszkuszi keresztények ellen indult. Hogyan zajlott Saul megtérése? Miképp alakult át a korai egyház a tevékenysége nyomán? Ki volt valójában Szent Pál?

ATYA, ANYA ÉS FIÚ
Az eredeti Szentháromság nyomában
A keresztény Szentháromság – Atya, Fiú és Szentlélek – analógiája lehetne az ősmitológiák istenháromságainak, melyek istenből, istennőből, és isteni gyermekből álló családot alkotnak. Csakhogy itt az Anya hiányzik, helyette a kissé rejtélyesen hangzó Szentlelket találjuk. De ki vagy mi a Szentlélek valójában? Igaz volna, hogy ő az első keresztényeknél még az Istennő, az Atya égi társnője volt, csak nőiségét álcázandó bújtatták a semlegesen hangzó fogalom mögé? Ha igen, vajon miért kellett eltüntetni a Szentháromságból a női princípiumot?

eredetiszentharomsag

SIMON A "SZTÁRMÁGUS"
A téridő-fizika arab tudományaAz első keresztény gnosztikus
Az evangélium terjedésének kezdeti éveiben sok különös esemény történt. Az új hitet terjesztő apostolok sokszor kerültek olyan helyzetbe, amin csak Krisztustól kapott erejük miatt tudtak felülkerekedni. Szamariában történt, hogy Fülöp diakónus terjeszteni kezdte a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Hitét és erejét Fülöp csodálatos gyógyításokkal bizonyította. Szerencsétlenségére ugyanebben a városban tevékenykedett egy addig csodált és szinte istenként tisztelt ember, akit Simon mágusnak neveztek. Eddig ő volt a sztár, és jól meg is gazdagodott az emberek hiszékenységére épített ügyeskedéseivel. Erre most megjelenik egy ember a semmiből, és holmi ismeretlen „Megváltóra” hivatkozva rontja az ő üzletét. Elkerülhetetlen volt a két csodatévő összecsapása.

AZ ELLENSÉG "PÁPÁJA"
Valentinus különös története
Tádé, Szent Pál tanítványa, Jézus legtitkosabb tanaiba beavatott egy tehetséges alexandriai fiatalembert, és rábízta az eredeti evangélium hirdetését. Az ifjú tanítvány, Valentinus (100-175 k.) teljesítette a küldetést: ő lett a legnagyobb gnosztikus filozófus, sőt egy hónapig Róma püspöke is. Ám Valentinus és a valentiniánusok népszerűsége egyre jobban aggasztotta azokat az egyházatyákat, akik a gnózisban – bizonyos okoknál fogva – már ekkor ellenséget láttak.

elsokeresztenygnosztikus

A GNOSZTIKUS HIT EREDETE
A Corpus Hermeticum és Ahura Mazdá világképe
Az első századokban nagyon megerősödött a gnosztikus vonal a fiatal kereszténységen belül és kívül, ami veszélyeztette az új vallást. De a gnosztikus gondolkodásnak erednie kellett valahonnan, hiszen nyomai megtalálhatóak a korábbi hitrendszerekben is. És mivel a gnózis lappangva, de jelen van még a mi mindennapjainkban is, el kell gondolkodni, hogy vajon miért ilyen népszerű? Érdemes megnézni, hogy milyen forrásai vannak a gnózisnak, azok mit tanítottak és mindez hogyan épült be az első évszázadokban a gnosztikusok filozófiájába. Különösen az egyiptomi és perzsa eredetű vallási elemek voltak nagy hatással ezekre a mozgalmakra, így alapvetően velük foglalkozunk az alábbiakban.

A BŰNTUDAT EREDETE
Bűnös-e az ember a titkos evangéliumok szerint?
Engedetlen, vétkes teremtmények, avagy ártatlanul testbe börtönzött fénylények vagyunk? Az apokrif iratok teljesen másképp értelmezik az édenkerti jelenetet, így a gnosztikusok és őskeresztények nem vallották az eredendő bűn tanát. Szerintük az ember nem bűnös, hanem anyagba zuhant – ezért igazi mivoltát elfelejtő − isteni lény, tehát inkább „áldozat”. Így pedig nem bocsánatra, hanem tudásra szorul, hogy rádöbbenve saját halhatatlan természetére, kiszabadulhasson a reinkarnációs körforgásból, s hazatérhessen igazi hazájába: a Fénybe. De vajon miért nem ez a szemlélet lett uralkodó a kereszténységben? Hogyan és miért váltotta fel a bűnösség dogmája?

VÉRES KERESZTÉNYÜLDÖZÉSEK
Róma az új vallás ellen
Egy új vallási nézet elterjedése mindig konfliktussal jár. A régi vallások hívei féltékenyek az újra, mert hatalmukat, dominanciájukat veszélyezteti. A hatalom meg bizalmatlan, mert nem tudja, hová fog fejlődni ez az új vallás, és nem veszélyezteti-e a fennálló rendet. Amúgy meg szükség esetén kiváló bűnbakok is lehetnek az új vallás követőiből. Jézus halála után nem sokkal, az első század közepén Palesztinában megkezdődött a keresztények üldözése, és hamarosan vértanú is született. Azután, ahogy a Római Birodalomban terjedt az új szekta, a császárok is üldözni kezdték őket. Nero császár idején kezdődött el a vérengzés, és ettől kezdve két évszázadon át nem volt nyugalmuk a keresztényeknek.

ÜDVÖZLÉNY VŐLEGÉNY
Szexualitás az eredeti kereszténységben
Mit jelentett a szerelem, szexualitás az első keresztények számára? Miért mutatják be a források a gnosztikusokat egyszer aszkétákként, máskor perverz orgiák résztvevőiként – akkor melyik az igaz? Mit tanított Jézus a szexről, és miért hívják őt „Vőlegénynek”? Miért nevezik a titkos evangéliumok a nemi aktust olykor „a halál művének”, máskor viszont a legszentebb misztériumnak? Ehhez hasonló „kínos” kérdésekre keressük a választ...

szexikernyok

FÉLREFORDÍTÁSOK A BIBLIÁBAN
Szándékos hibák és csalások?
Az alapkérdés, amire választ keresünk, hogy lehet-e tökéletesen lefordítani egy szöveget egy másik nyelvre. Különösen fontos ez a szent szövegekkel kapcsolatban, mert egyetlen szó értelmezése akár vallásháborúkat is kiválthat. Milyen nyelven íródott a Biblia és benne az Újszövetség? Vajon Jézus milyen nyelven beszélt a tanítványaival? A Biblia eredeti szövegeit lefordították latinra, majd később Lutherrel kezdődően a nemzeti nyelvekre. Van esély olyan fordítás készíteni, amelyik teljes hűséggel visszaadja Jézus gondolatait? A cikk utolsó részében Jézus eredeti szavait hasonlítjuk össze a mi magyar nyelvű Károli Bibliánk szövegével, és nagyon érdekes felfedezéseket fogunk tenni.

felreforditasokbibia

ISMERETLEN KÉZIRATOK
A holt-tengeri tekercsek rejtélye
A holt-tengeri tekercsek olyan titkokat őriznek, melyek megváltoztathatják a jelenlegi vallási ismereteinket, illetve új megvilágításba helyezhetik Jézus életét és a közösségében betöltött szerepét. Az igazságok feltárása azonban egyre nagyobb akadályokba ütközik a sérült kéziratoknak és a valláspolitika képviselőinek köszönhetően.

AZ EREDEI MIATYÁNK
Apokrif és gnosztikus imák
Hogyan imádkoztak az őskeresztények, mielőtt az egyház rögzítette volna az imák szövegét? Milyen volt a gnosztikus Miatyánk? A válaszhoz azokat az apokrif iratokat érdemes segítségül hívni, melyekben imák, himnuszok, zsoltárok is vannak, mert ezeket bizonyára a közösségi és egyéni rítusokban is használták. Mint látni fogjuk, ezek bizonyos ponton hasonlítanak a ma ismert keresztény imákhoz, szellemiségük azonban lényeges pontokon más.

BIBLIAI ŰRHAJÓK ÉS UFONAUTÁK
Ősi idegenek a Szent Könyvben
Ha van olyan írásos emlékünk, amely minden kétséget kizáróan igazolja a földönkívüli lények múltban történt földi látogatásait, akkor az bizony nem más, mint a Biblia. A keresztények szent könyve tele van olyan írásokkal, idézetekkel és feljegyzésekkel, amelyekben burkolt megfogalmazások és bonyolult utalások földönkívüli űrhajók és idegen lények leírásait tartalmazzák. Láthatatlan istenség és angyali fényjelenségek helyett valójában többnyire ufonautákról esik szó, akik tudásuk egy részét átadták az emberiségnek és lefektették a civilizációs fejlődés alapjait.

ufokaszentknyvben

A "HIVATALOS" VERZIÓ
A kanonikus evangéliumok
Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, miben különböznek az apokrif evangéliumok a kanonikus evangéliumoktól, érdemes megismerni a „hivatalos” verziót. Tehát a következőkben megvizsgáljuk a négy újszövetségi evangéliumot különféle szempontok alapján. Kik a szerzők, és mit lehet róluk tudni? Mennyire csengenek össze a bennük leírtak? Miben mások a szinoptikus evangéliumok, mint János evangéliuma? A legfőbb kérdés persze az, hogy miért ez a négy evangélium maradt benne a Bibliában? Megnézzük, hogy a négy kanonikus evangélium milyen képet fest Jézus Krisztusról, és ez alapján majd sokkal egyszerűbb lesz arra a kérdésre válaszolni, hogyan változtatják meg ezt a hivatalos képet az apokrif evangéliumok.

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÍSÉRLETE
Hogyan kerültünk a bolygónkra?
Az emberiséget évezredek óta foglalkoztatja az a kérdés, hogy pontosan honnan is származik. Rengeteg tanulmány született már e témakörön belül, mégis a legelfogadottabb hipotézis az evolúciós elmélet, míg a vallástudományon belül a teremtéselmélet. A Szentíráson kívül eső elhallgatott dokumentumok azonban olyan állításokat tartalmaznak, melyek új megvilágításba helyezhetnék az eddig alapvetőnek gondolt konzekvenciákat.

HITVALLÁS AZ IGAZSÁGRÓL
Mi történt valójában az Édenkertben?
A Nag Hammádi kódex IX. könyvének harmadik kézirata a Hitvallás az Igazságról címet viseli. És bár töredékes, sok helyen alig értelmezhető, mégis az egyik legizgalmasabb apokrif iratnak számít, mert szókimondó nyíltsággal rámutat, mely pontokon és hogyan változtatták meg az egyházatyák Jézus eredeti tanait. Így többek közt kíméletlenül rávilágít az Ószövetségben szereplő édenkerti történet ellentmondásaira, és bebizonyítja: az a valaki, aki sajnálta az emberiségtől a tudást, nem lehetett Isten.

ÉNOK, AKIT KIZÁRTAK AZ ÓSZÖVETSÉGBŐL
Isten barátja volt egy istentelen világban
Énok a keresztény mitológia egyik legkülönösebb alakja, akiről a Biblia meglehetősen szűkszavúan nyilatkozik, mi több, a neki tulajdonított vagy róla szóló írásokat egyenesen kizárták az Ószövetségből. Ugyanakkor alakját megőrizték a zsidó és mohamedán legendák, és a korai keresztény egyház is tisztelte és terjesztette tanításait. A Teremtés könyve mégis csupán egyetlen mondattal foglalja össze Énok életét: „És mivel Énok Istennel járt vala, eltűnék, mert Isten magához vevé.”

TRACTATUS TRIPATITUS
Lehetséges az időutazás?Az eredeti keresztény kozmogónia
A Tractatus Tripartitus (Értekezés a három természetről) az apokrif keresztény iratok közül az egyik legfontosabb, egyben legnehezebb szöveg. Ám ha sikerül megértenünk mélységeit, jobban el tudjuk képzelni, mit taníthatott Jézus a Mindenség születéséről az erre kiválasztott keveseknek.

kozmogoniabiblia

APOKALIPSZISEK
Közeleg a végítélet napja
Az apokalipszis kifejezést a prófétai kinyilvánításokra használják, azokra, amelyek a végítélettel, Krisztus második eljövetelével, az armageddonnal, vagy általában az eljövendő jó vagy rossz időkkel foglalkoznak. Az apokalipszis nem más, mint Istennek és az Ő haragjának, igazságosságának és legvégül szeretetének a végső kinyilatkoztatása. A kereszténységben leggyakrabban a Jelenések könyvét értik alatta, amiben János elmondja a végső időkről szóló látomását. De mellette léteznek apokrif apokalipszisek is, melyek nem kerültek bele a Bibliába, ám ennek ellenére szintén a végidőkről számolnak be. Melyek ezek az apokrif iratok? És mit mesélnek az eljövendő rettenetekről?

CENZÚRÁZOTT SZENTÍRÁS
Elfogadott? Vitatott? Elutasított?
Az egyik legvitatottabb, legtöbbet idézett, magasztalt és cáfolt evangéliumban Jézus többek közt a „nászszoba” misztériumáról tanít. Emellett néban Jézus többek közt a „nászszoba” misztériumáról tanít. Emellett néhány rejtélyes utalás rávilágíthat Mária Magdolna szerepére, a Mban Jézus többek közt a „nászszoba” misztériumáról tanít. Emellett néhány rejtélyes utalás rávilágíthat Mária Magdolna szerepére, a Mban Jézus többek közt a „nászszoba” misztériumáról tanít. Emellett néhány rejtélyes utalás rávilágíthat Mária Magdolna szerepére, a Mhány rejtélyes utalás rávilágíthat Mária Magdolna szerepére, a Megváltóhoz fűződő kapcsolata természetére.

AKI JÉZUS HELYETT MOHAMEDRE VÁRT
Barnabás evangéliuma
2012-ben a török kormány bejelentette, hogy tudósai megtalálták egy fontos keresztény írás első teljes példányát, amelyből eddig csupán egy kétes eredetű változatot ismerhettünk. Barnabás legendás evangéliumát ugyanis már az ókorban megsemmisítették az egyházi vezetők, mert az irat szerint Jézus nem Isten fia volt, hanem csupán egy próféta, aki megjövendölte egy nála nagyobb jelentőségű próféta eljövetelét – aki Mohamed volt.

barnievangeliuma

TAMÁS EVANGÉLIUMA
"Az ember fénye beragyogja a világot..."
A Nag Hammadi-kódex egyik legizgalmasabb titkos evangéliumában Jézus a „hitetlen” Tamásnak fejti ki nézeteit a Fény dimenziójáról, az ember mivoltáról, férfiról és nőről, böjtölésről, a történelem végéről – és még sok minden másról.

PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA
"Az Első Rejtélyből jöttem..."
A Pistis Sophia (ejtsd: Pisztisz Szophia) a leghosszabb, egyben legfantasztikusabb apokrif evangélium, melyben Jézus olyan misztériumokat tár fel tanítványainak, mint a különféle dimenziók és az azokat uraló szellemi létformák, vagy épp a lélek sorsa a testbe születés előtt és után. Egyben azt is immár példázatok és allegóriák nélkül, nyíltan kifejti, ki is ő valójában és hol a hazája, honnan érkezett a Földre.

AZ ESSZÉNUSOK TILTOTT BIBLIÁJA
A Teremtéstől a Messiásig
Mózes első könyve, amely a Teremtésről szól, részét képezi a keresztény és a zsidó mitológiának is, holott nem ez volt a legrégebbi héber mítosz a világ létrejöttéről. Az eredetit az esszénusok közössége őrizte, akik a zsidó és a későbbi keresztény tanításoktól is eltérő nézeteket vallottak a világ keletkezéséről és az isteni erőről, valamint a Messiás eljöveteléről.

esszenusoktitlottbibliaja

IGAZSÁG KELETRŐL
Az Esszénus Béke-evangélium
Székely-Bordeaux Ödön, a 20. század nagy polihisztor tudósa és életreformere a Vatikán titkos archívumában talált egy arámi nyelvű kéziratot, Jézus eredeti tanításaival. Az Esszénus Békeevangéliumban számos, a kanonizált Bibliából ismert példázat, történet, motívum is felbukkan − ám szellemiségben a különbség a kettő közt körülbelül ég és föld...

MIRE KÉPES EGYETLEN BETŰ?
A niceai zsinat furcsaságai
A zsinat a görög szünodosz – gyűlés, találkozó – szóból ered, és vallási értelemben is éppen ezt jelenti. Mármint, hogy egyházatyák összegyűlnek megvitatni hitkérdéseket. Ez a találkozó lehet helyi, kisebb jelentőségű, vagy egyetemes, amikor az egyházat, a hitet és az egész keresztény közösséget érintő kérdésekben kell állást foglalni. A kis keresztény közösség, amit Jézus hátrahagyott, nem maradt olyan, ahogy azt a Mester ismerte. A változások persze nem egyik pillanatról a másikra történtek meg, hanem egy hosszabb fejlődés eredményei voltak. A zsinatokon megvitatták az éppen aktuális kérdéseket, és döntöttek, merre tovább. Tulajdonképpen ezeken az „összejöveteleken” szentesítették a változásokat, éppen ezért a zsinatok kiválóan mutatják, hogyan fejlődött, hogyan változott Jézus eredeti kis közössége.

FÜLÖP EVANGÉLIUMA
Vagy inkább Mária Magdolnáé?
Az egyik legvitatottabb, legtöbbet idézett, magasztalt és cáfolt evangéliumban Jézus többek közt a „nászszoba” misztériumáról tanít. Emellett néhány rejtélyes utalás rávilágíthat Mária Magdolna szerepére, a Megváltóhoz fűződő kapcsolata természetére.

fulopevangeliuma

BETILTOTT SZENT SZÖVEG
Júdás evangéliumának botrányos története
Ma már elfeledett történelmi tény, hogy kezdetben nem Róma volt a kereszténység igazi központja, hanem Alexandria. Amikor a Római Birodalomban véget értek a keresztényüldözések, akkor kezdett csak Róma igazi központtá válni, mégpedig ama helyzeti előnyét kihasználva, hogy ott temették el Pétert (Petroszt), a „Kősziklát”, akire Krisztus az egyházát építette az evangéliumok szerint. Hamarosan kiéleződött a két központ között a hatalmi harc. Ez egyben ideológiai küzdelemmé is vált, ugyanis a szent szövegekről, azok tartalmáról gyökeresen eltérő nézeteket vallottak az alexandriaiak, mint a rómaiak. Az utóbbiak a ma Újszövetségnek nevezett szöveggyűjteményt a zsidó Tórához, illetve annak általuk kibővített, átírt változatához kapcsolták, és ezt a részt elnevezték Ószövetségnek. Az alexandriaiak szent szövege, alapműve a rómaiak által később kiátkozott, megsemmisített úgynevezett Júdás evangéliuma volt, amelyet természetesen az inkvizíció elsőként helyezett indexre, azaz tiltólistára. Oly tökéletesen sikerült összegyűjteni és megsemmisíteni szinte valamennyi példányát, hogy mára mindössze egyetlen egy, erősen megrongálódott darabját ismerjük.

EGY IGAZI MÁRTÍR?
Júdás, a kereszténység "rosszfiúja"
Júdás evangéliumának előkerülése megdöbbentette a tudományos világot és az egyházat, mivel addig elveszettnek hitték. Tartalma viszont még sokkolóbban hatott, mivel ebből kiderül: maga Jézus parancsolta meg Júdásnak, hogy adja őt hóhérkézre, a borzalmas feladat vállalásáért cserébe pedig beavatta őt a legnagyobb misztériumba. Vajon igaz ez? Tényleg ez állhatott a látszólag „egyszerű” árulás hátterében?

JÚDÁS TITKOS TÖRTÉNETE
Az áruló valójában hős volt?
A Bibliában megtalálható evangéliumokon kívül több olyan apokrif irat lelhető fel szerte a világon, melyek ugyan nem illeszkedtek a Szentírásba, mégis kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a bennük foglaltak alapjaiban rengethetik meg hitünket. Mivel a bennük rejlő kendőzetlen igazság kényes téma és tabu a keresztény egyház számára, a közeljövőben történő elismerésük meglehetősen kétséges. E botrányosnak számító írások egyik legfurcsábbika Júdás és Jézus kapcsolatát taglalja, és a tartalma szöges ellentétben áll a hivatalos egyházi tanításokkal. Júdás evangéliuma vajon csak egy hamis ókori eretnek kézirat, vagy egy igaz történet, amely megváltoztatja Krisztusról alkotott képüket?

BARNABÁS EVANGÉLIUMA
Végzetes csapás az emberiségre?
2012-ben a török sajtó szenzációként kürtölte világgá: előkerült egy 1500 éves evangélium, mely szerintük Jézus életének egyedül hiteles beszámolóját tartalmazza. Nos, a dokumentum elég furcsa dolgokat állít: Jézus nem Isten Fia volt, hanem halandó ember; nem ő, hanem helyette Júdás halt meg a kereszten; valódi küldetése pedig az volt, hogy hírül adja Mohamed próféta eljövetelét...

BERTALAN VAKMERŐ KÉRDÉSEI
A Menny és a Pokol titkai
Ebben az iratban Bertalan vakmerő kérdéseket tesz fel Krisztusnak, melyek régóta foglalkoztatták az apostolokat, ám még Péter sem merte ezeket megkérdezni. Bertalan azonban bátran faggatja a Mestert a legnagyobb misztériumokról, így általa megtudhatjuk: hol volt Jézus a kereszthalál és a feltámadás között, hogy néz ki a Semmi, miért lett Isten első angyalából Sátán, és miként történt valójában a Szeplőtlen Fogantatás...

vakmerobertalan

TESLA ÉS AZ IDŐUTAZÁS
A zseni eltitkolt felfedezései
Megdöntötte-e Tesla a relativitáselméletet? Valóban sikerült gömbvillámot előállítania és azzal téridő-görbületet előidéznie? Igaz, hogy saját magába vezetett áramot, hogy ezáltal szakítsa ki magát az idő fogságából? A téridő titkos erőinek gyakorlati hasznosítása terén máig a szerb géniusz a legnagyobb szaktekintély, így ha valakinek sikerült felfedeznie az időutazást, az csakis ő lehetett...

JÁNOS TITKOS KÖNYVE
Honnét ered a Gonosz?
A Nag Hammadi kódexgyűjtemény egyik nagyon figyelemre méltó darabja János titkos könyve. Keletkezési ideje ismeretlen, de a második század vége felé már egészen bizonyosan létezett. Amiért érdekes megismerkedni vele, az az, hogy alapkérdésekkel foglalkozik, természetesen gnosztikus szemszögből közelítve a témához. Arra keresi a választ, hogy honnét ered a gonosz, illetve hogyan szökhetünk el ebből a gonosz világból a mennyei otthonunkba. Mindeközben megismerjük a gnosztikus elképzelést Istenről és a hozzá kapcsolódó vallási kérdésekről.

AGATHA CHRISTIE ELTŰNÉSE
A krimi nagyasszonyának különös esete
Agatha Christie, akit a krimi írók koronázatlan királynőjének tartanak, egyszer csak eltűnt. Természetesen az eset hatalmas szenzáció lett, az újságok címlapon hozták le a történetet. Naná, hiszen egy világhírű személyről volt szó! Egész Nagy-Britannia őt kereste, de még a nevezetes Arthur Conan Doyle sem bukkant a nyomára. Mindenki találgatott, feltételezett, gyanúsított. A férj egészen furcsán viselkedett, mintha nem lenne érdekelt feleségének felkutatásában. Vajon mi történhetett? Gyilkosság? Emberrablás? Amnézia? Azután 11 nap múlva az írónő előkerült, és egyetlen szót sem szólt eltűnésének okáról vagy a hogyanjáról.

SZOPHIA AZ ŐSKERESZTÉNY ISTENNŐ
A Szajha és a Szent
Az apokrif iratok hősnője, Szophia a hivatalos egyházi teológiában nem létezik, pedig az őskeresztény tanok egyik kulcsfigurája volt. Egy igazán ellentmondásos személyiségről van szó: fenséges fénylény és esendő nő, szűz és szajha, az égi Jézus társnője, legtitokzatosabb szerepében pedig az Ószövetség istenének az anyja. Ismerjük meg Szophiát, aki Bölcsességet jelentő nevével ellentétben nem viselkedik bölcsen, így ő lesz a kozmikus bukás okozója – ám egyben a megváltás legfontosabb elősegítője is.

A PILÁTUS-AKTÁK
A Passió ismeretlen részletei
Mi történt Jézussal a kereszthalála és feltámadása között? Mit jelent, hogy alászállt a pokolra és legyőzte a halált? Miért volt oly fontos a jeruzsálemi papságnak, hogy megölesse: mi volt a szemükben a Názáreti legnagyobb „bűne”? Hogyan próbálta Pilátus mindenáron megmenteni, és miért nem sikerült neki? Milyen szerepet játszott az eseményekben a felesége? Mindezekre választ kapunk az 5. századi apokrif Pilátus-aktákból, mely a Bibliánál sokkal részletesebben mutatja be a Passiót, Jézus kihallgatásától a feltámadásáig.

pilatusaktak

KIK SZOKTAK ELTŰNNI?
Egy fizikus megdöbbentő vizsgálódásai
Persze hogy izgatja az embereket, ha valaki vagy valami eltűnik, vagy megjelenik a semmiből. Egy darabig beszédtéma lesz, különösen, ha a környezetünkben történik ilyesmi, talán még a bulvársajtó is cikkezik róla, azután elfelejtjük az egészet, és az élet megy tovább. Rodney Davies amerikai fizikus azonban komolyan hozzálátott megvizsgálni ezeket az eseteket. Számtalan eltűnést dokumentált és vett górcső alá: nem csak a közelmúlt eseményeit, hanem a régieket is. Mint kutatásaiból kiderült, mindenkinek egyforma esélye van eltűnni.

ÉNOK KÖNYVEI 
Űrháború vagy világvége?
Vajon az ősi múlt egy ismeretlen kozmikus összecsapásáról, vagy egy jövőbeli apokalipszisről szólnak Énok könyvei? Az özönvíz előtt élt ősatya korának legfantasztikusabb eseményét, az angyalok lázadását, valamint saját dimenzióközti utazását beszéli el, melynek során feltárultak előtte az Univerzum legnagyobb titkai. Vajon ezt a különleges beszámolót miért nem vették fel a kanonizált Szentírásba?

ŐSKERESZTÉNY KOZMOLÓGIA
Teremtés az apokrifek szerint
Az Ószövetségben az Úr parancsával teremti meg a világot: „Legyen!” Az Újszövetségben viszont a világ születéséről semmit sem tudunk meg, mivel Jézus erről szóló tanításai helyett a keresztények az ótestamentumi teremtéstörténetet vallják. Pedig legbelső tanítványi körének a Megváltó részletesen feltárta a Teremtés folyamatát: hogyan vált a megnevezhetetlen Abszolútum teremtő Atyává és Anyává, miként árasztotta ki magából a világokat, és mindezekben neki, mint Isten Fiának, mi volt a szerepe. E fantasztikus tanításokat – melyek a modern fizika felfedezéseivel is összhangban állnak – csakis az apokrif iratokban találjuk meg.

AHONNAN NINCS KIÚT
Alagútak egy másik dimenzióba
A bolygónkon történő titokzatos eltűnések egyik legkülönösebb helyszínei azok a sötét alagutak, amelyek szinte bármikor magukba szippanthatják a betévedő gépkocsikat és vonatokat. Manapság egyre több olyan eltűnésre kerül sor, amelyet rossz hírű, mára leamortizálódott vagy akár ma is használatban lévő alagutakhoz kötnek. E mesterséges átjárók alatt haladó utak sokak szerint nem a szabad ég felé, hanem egy olyan téridő-dimenzióba vezetnek, ahonnét nincs visszatérés…

APOSTOLOK APOSTOLA
Mária evangéliumának különös részletei
A Mária Magdolna személye körüli kultusz kialakulása máig vitatémát képez a kutatók körében. A róla szóló apokrif iratok, valamint a legújabb felfedezések mind azt bizonyítják, hogy a Jézussal való kapcsolata sokkal mélyebb volt, mint ahogy eddig azt hittük. Az igazságot azonban nagyon nehéz megállapítani, hiszen a rengeteg dokumentum között is ellentmondások feszülnek.

MIÉRT VOLNA BŰN A TUDÁS?
Ádám és Éva "cenzúrátlan" története
A Biblia talán legismertebb története, az Édenkertben játszódó események kapcsán sokakban felmerül a kérdés: miért büntette meg az Úr Ádámot és Évát a tudásvágyért? Hiszen a tudás pozitív, dicséretes dolog – milyen Isten az, aki tudatlanságban akarja tartani az embereket, ha pedig azok mégis megszerzik a Tudás gyümölcsét, megátkozza őket? Nos, az „Édenkert-dilemmára” az apokrif iratok adják meg a választ.

SZENT KÖNYV, KONTRA APOKRIF IRATOK
Bibliai ellentmondások
Köztudott, hogy a Bibliában lévő írások és az egyház által eltüntetett apokrif iratok között számos tartalmi ellentmondás van. A szent könyvből kimaradt evangéliumok ugyanis merőben különböző, a Szentírással szöges ellentétben álló eseménysort írnak le Jézus Krisztussal, az apostolokkal, a világ teremtésével és az emberiség bölcsőjével kapcsolatosan. Bár a keresztény katolikus egyház csupán mesének tartja az apokrif iratokat, a bennük foglalt történetek zömének mégis lehet némi realitásalapja.

szentkonyvapokrifek

MEGRONTÓK VAGY FELEMELŐK?
Nők az őskeresztény gnózis világában
A nőkkel kapcsolatos egyházi keresztény álláspont meglehetősen ambivalens. A házasságban a férfi egyenrangú társának tartják őket, ugyanakkor nem lehetnek Isten és ember közvetítői, azaz papok. Életfeladatukat csakis a családban valósíthatják meg, szellemi tanítói küldetésben nem, ami hatalmas változás a gnózis befolyásos mesternőihez képest. De vajon mi okozta ezt a fordulatot? Hogyan gondolkodtak a nőkről, nőiségről az első keresztények, és mit tanított e témában Jézus az apokrif iratok szerint?

JÉZUS ÉS REINKARNÁCIÓ
Csak a legvégén támadunk fel?

Reinkarnáció. Vannak, akik azt mondják, hogy a korai zsinatokon távolították el az evangéliumokból az erre utaló mondatokat, de erre nincs semmiféle bizonyíték, és amúgy is technikailag lehetetlen lett volna ezt megtenni (majd meglátjuk, miért). Az egyház tagadja a lélekvándorlást, de a korai keresztény gondolkodók szabadon beszélhettek róla, és ezt meg is tették a maguk módján. Az viszont nem igaz, hogy a Bibliában nincs egyáltalán szó a reinkarnációról. Az apokrif iratokra pedig még inkább igaz, hogy találhatók bennük ezzel kapcsolatos információk. Az Újszövetség tartalmaz-e konkrét utalásokat az újjászületésre? Vajon rá lehet mutatni olyan részletre, amely konkrétan és kétséget kizáróan erről szól?

PÁRBAJ EGY MÁSIK DIMENZIÓBAN
Mi történt Nagypéntek és Húsvét között?

Valóban meghalt Jézus a keresztfán, vagy csak a „hologramját” kínozták és feszítették meg? Hol járt Jézus Nagypéntek és Húsvét között, mit jelent az, hogy alászállt a poklokra és felment a mennybe? Egyáltalán, hogy zajlott pontosan a „megváltás”? Mindezekre a Bibliában alig találunk választ, ám az apokrifekben annál inkább. Ezek ugyanis részletesen feltárják azt a fantasztikus, olykor sci-fibe illő küzdelmet, amit a kereszthalál és a feltámadás között vívott Jézus a Fény nevében a Sötétség ellen.

CENZÚRÁZOTT BIBLIA
Kimaradt vagy átírt történetek és kifejezések
A bigottan hívő emberek azt állítják, hogy a Biblia minden egyes szava Istentől származik, és ily módon megkérdőjelezhetetlen. Közülük senki sem tudja azt, hogy a Szentírás mai formájában egy cenzúrázott mű. Nem pusztán az apokriffá, azaz titkossá, rejtetté minősített evangéliumok maradtak ki hatalompolitikai okokból, hanem a bekerült történetek is jelentős módosításon estek át.

cenurazottbibl

GNÓZIS ÉS HÁTTÉRHATALOM
A tiltott irányzat továbbélése

A Kr. u. 5-6. századra a gnosztikusok alulmaradtak a római császári állam által támogatott katolikus egyházzal szemben. Vereségük azonban csak látszólagos: tanaik nem pusztultak el, hanem búvópatakként vonultak végig a történelmen, a közép- és újkoron át napjainkig. Emellett a gnózis nem korlátozódik a kereszténységre: megtaláljuk a zsidó Kabbalában éppúgy, mint az iszlám szúfiban, a kínai taoizmusban, vagy a hindu Védantában is – hiszen az ember vágya az üdvözítő tudásra, Isten titkainak megértésére tértől és időtől független, sőt egyetemes.

JÉZUS GYERMEKEI
Krisztus elhallgatott utódai

Az apokrif evangéliumok tanúsága szerint Jézusnak és Mária Magdolnának − akik házastársak voltak − 3 gyermeke is született. Sorrendben: a kettős nevű Jézus Jusztusz, egy kislány, Támár (néhány forrásban Sárának is nevezik) és a kisebbik fiú, József. (Mások úgy vélik a kislány született először, és a két fiú csak utána, de ez végül is részletkérdés.) A fontos az, hogy létezik a három gyerek nevével fémjelzett evangélium.

jezusutodai

evanpromo

 

ÁPRILISI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

TILTOTT TÖRTÉNELEM KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

APOKALIPSZIS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik