ILLUMINÁTUS  ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM
TARTALMI ISMERTETŐ 

A KIVÁLASZTOTTAK FÖLDI KIRÁLYSÁGA
Az Új Ember evolúciója
Az Új Világrendhez kapcsolódó alapeszmék egyik vezérfonala, sőt, létrehozásának előfeltétele a teoretikusok szerint az úgynevezettÚj Ember kitenyésztése. Ugyanis az Elit tagságának meggyőződése,hogy a jelenlegi emberanyag alkalmatlan arra, hogy egy utópisztikus társadalmi rendszerben helyet kaphasson, ugyanis a jelenkor polgárságának döntő többsége reménytelenül visszamaradott, bigott, és a beléjük rögzült, több évszázados, elavult normák, a helytelen szocializálódás okán nem lennének képesek elfogadni egy merőben újszerű struktúrát. Ez a felismerés vezette már az illuminátusokat is akkor, amikor elhatározták, hogy megpróbálják megdönteni a fennálló rendszereket (akkor még többségében a demokráciát valóban nyomokban sem tartalmazó királyságokról, fejedelemségekről volt szó), és helyükbe egy szabadságon, egyenlőségen alapuló struktúrát építenek fel. Ám már akkor is tisztában voltak azzal, hogy céljuk elérése érdekében egyfajta globális átnevelésen kell átesnie az emberiségnek, vagyis belénk kell verni egy merőben új típusú szemlélet-, illetve gondolkodásmódot. Olyat, ami szerintük az üdvözítő. Noha kísérletük még idejekorán elbukott és az Illuminátus Rendet szinte teljes egészében elsöpörték, az Új, a Felsőbbrendű Ember megalkotása iránti vágy egyáltalán nem enyészett semmivé…

azujemberevolucioja

A 10 KIRÁLY PRÓFÉCIÁJA
Az Új Világrend a bibliai Jelenések Könyvében
Sokak véleménye szerint már a Biblia újszövetségi részének utolsó műve, a Jelenések könyve megjövendölte az Új Világrendet. Ez a híres 10 királypróféciája. „A 10 szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak mint királyok még egy óráiga Fenevaddal.” (Jelenések: 17. fejezet 12. vers) A prófécia magyarázata: a világ sorsára 10 nemzet fog hatni, akik egy új közös Világkormányt fognak létrehozni azért, hogy így valósítsák meg istentelen uralmi terveiket.

10kiraly

ELŐRE POLGÁROK! ÉLJEN A CSÁSZÁR!
A francia forradalom árnyoldalai
„Előre ország népe, harcra, ma győzelem vár, hív hazánk! Ellenünk tört a kény uralma, vérben áztatja zászlaját…” Így kezdődik a marseille-i önkéntesek indulója, amelynek dallamára milliók meneteltek, sokszor éhezve, megfelelő ruházat és felszerelés nélkül. És ezek a milliók haltak meg aztán a csatamezőkön fegyver éle által, golyózáporban, ágyúgolyóktól, kartácstól szétszaggatva, akár megfagyva, betegségben, vagy az éhezéstől legyengülve, farkasok által darabokra marcangolva. Sokan hihették közülük, hogy a szabadságért és az emberi jogokért harcolnak és viselnek el leírhatatlan szenvedéseket, hogy aztán a végén kiderüljön, mindössze annyi történt, hogy egy pompakedvelő királyt lecseréltek egy ugyancsak pompakedvelő császárra…

elorepolgarok

ÉVEZREDES ÖSSZEESKÜVÉS
A kígyó útja
Az egyik legelterjedtebb összeesküvés-elmélet szerint cionista feljegyzésekben olvashatunk arról, hogy zsidó bölcsek már Krisztus születése előtt legalább ezer évvel kidolgozták Cion, azaz Izrael világhódító tervét. Az azóta eltelt idő alatt pedig részleteiben tovább finomították ezt a tervet olyan emberek, akiket ma leginkább beavatottaknak nevezhetnénk. Ezek a beavatottak úgy döntöttek, hogy békés eszközökkel meghódítják a világot Cion számára olyan ravaszsággal, amely kivédhetetlenné teszi majd a győzelmüket.


kigyoutja

MÁGIKUS HÁTTÉRHATALMAK
A középkor valódi irányítói
A legtöbben úgy gondolják tanulmányaikból kifolyólag, hogy a legnagyobb uralkodók csupán a tehetségüknek és rendkívül jó stratégiai érzéküknek köszönhetően váltak sikeressé. Pedig a középkorban leginkább eretnekségnek tartott ezoterikus tanok
képviselői, misztikus túlvilági lények, ősi szellemek irányították az eseményeket a színfalak mögül. A mágikus képességeknek és tanácsadásoknak azonban mindig megvolt az ára. Kérdés, hogy ez mennyire érte meg a hatalomra kerülő fejedelmeknek.

magikushatterhatalmak

A KERESZTÉNY VILÁGREND ÁLMA
A III. Birodalom kozmológiájaSzent Benedek és Szent Bernát érdemei
Amikor a Római Birodalom összeomlott, lángokban állt a világ nyugati fele. A pusztulás, a nyomor, az értelmetlen öldöklés mind felütötte a fejét a romokon. A hiénák összemarakodtak a koncon, és félő volt, hogy a barbárság mindent elöntő áradata elmossa a maradék értékeket is. Egy szent életű embernek azonban határozott elképzelése volt a jövő Európájáról. Ő egy keresztény alapokon nyugvó színes, de mégis egységes kontinenst szeretett volna létrehozni, amely tartósan ellenáll a pogányság erőinek. Terve évszázadokat ölelt fel, és mindig akadt olyan tehetséges és elkötelezett híve, aki továbbfejlesztette az elképzeléseit. Ki volt ő, és hogyan akarta véghezvinni a terveit? Mi valósult meg belőle?

sztbernard

A FEKETE PÁPÁK SZERVEZETE
A jezsuiták és az Új Világrend
A Jézus Társaság vagy másként Jezsuita Rend, amelyet a spanyol Loyolai Szent Ignác alapított és rendalkotmányát III. Pál pápa 1540-ben hagyta jóvá, már a kezdet kezdetén a háttérhatalom előretolt hadoszlopaként működött. Sok összeesküvéselmélet-kutató szerint a világegyházat valójában a Rend mindenkori generálisa, a Fekete Pápa irányítja, bár a külvilág előtt látszólag alávetik magukat a Vatikán bábvezetőjének, a Fehér Pápának.

feketepapkszerv

AZ USA ALAPÍTÓI
Békés zarándokok, vagy sötét titkok őrzői?
Az Amerikai Egyesült Államok kitüntetett szerepe a háttérhatalom terveiben sokkal régibb, mint hinnénk. Eleve az USA-t egy nagyszabású kísérlet eredményeképp hozták létre, melynek lényege: Európán kívül megteremteni az Új Világrend modellállamát, melyet − mint a köztársasági eszme hírvivőjét − be lehet vetni a hagyományos monarchiák ellen. Ám ez a terv nemcsak a polgári forradalmakig, de sokkal régebbre is visszavezethető. Mint kiderül, már az 1300-as években a templomosok is kinézték maguknak ezt a kontinenst, hogy itt rejtsék el bizonyos titkaikat a kíváncsi szemek elől...

MEGTERVEZETT JÖVŐ
Adam Weishaupt és az Illuminátusok
Valamikor a francia forradalom előtt megalakult egy titkos szervezet, az illuminátusoké, amelynek az volt a célja, hogy minél nagyobbbefolyásra tegyen szert a világban. Természetesen az illuminátusok nem csak úgy megalakultak és máris hatalomra törtek, hanem egy erős és nagyon befolyásos csoport állt mögöttük, tulajdonképpen ennek a fedőszervezete voltak. Ki az a titokzatos Adam Weishaupt, az illuminátusok vezetője? Ki állt mögöttük, és mi volt az egésznek a valódi célja? Hogyan akarták/akarják megvalósítani a terveiket? Mi volt a főpróbájuk, és hová vezetett mindez?

megtervezettjovo

A FELSŐBBRENDŰ EMBER KULTUSZA
Okkult fajelméletek
A Führer és ideológusai különféle korábbi és kortárs fajmítoszokat összegyúrva alakították ki a maguk nézeteit, ám egyben gyökeresen újat hoztak a „hagyományos” rasszistákhoz képest. Míg ugyanis utóbbiak általában megelégedtek azzal, hogy saját népüket különbnek hirdetik a többinél, a nácik ennél jóval tovább mentek: egy vadonatúj emberiség megteremtését tűzték ki célul, melyhez a mágiát és alkímiát is megpróbálták felhasználni.

A TURANIZMUS ESZMERENDSZERE
Eurázsia expanziója
A 20. századi európai színtéren közszájon forgó kezdetleges társadalmi,filozófiai, politikai ideológiák és irányzatok közül az egyik legfontosabb, ám végül csekély nemzetközi visszhangot kiváltó az a turáni eszmerendszer volt, amely a finnugor eredetet elvetve, pogány ősi elv alapján kívánta egy akolba terelni a múltban egy közösséget alkotó és nomád életmódot folytató, keletről érkező finnugor és türkmén eredetű népeket. A finn kezdeményezésen alapuló, később magyar politikai támogatást élvezőtudósok, utazók és politikusok a turanista elképzelésen alapuló Eurázsiai Szövetség létrehozását tűzték ki célul, ahol az Urál környékén és azon túl, valamint annak tágabb területein élő nomád eredetű népek azonos származású csoportjai egy majdan felállítandó Keleti Birodalomban kollektív közösség részeseivé, tagjaivá válnak. Ezek után pedig e népek egy közös eszmény égisze alatt ellensúlyt képeznek a nyugat-európai nagyhatalmakkal szemben, és egyúttal gátat szabnak az arab birodalmak hódító törekvéseinek.

1789 - AZ ILLUMINATI GYŐZELME
A francia forradalom titkos erői
Kik vásárolták fel a gabonát, és okoztak ezzel éhínséget 1789 telén? Mit kerestek külföldi ügynökök a forradalom szervezői közt? Valóban a nép elégedetlensége indította be az eseményeket, avagy „gondos kezek” irányítottak a háttérből? A francia forradalom volt az első ismert eset a történelemben, amikor titkos társaságok fellázított embertömegeket használtak fel saját
ellenfeleik elpusztítására. E módszer annyira bevált, hogy a háttérhatalom azóta még jó néhányszor bevetette, különösen a 20. században, de napjainkban is előszeretettel alkalmazza. Ezért különösen hasznos megismerni és megérteni 1789 titkos mozgatórugóit.

NÉPEK TAVASZA
Romantikus hősök vagy az Új Világrend emberei?
1820-tól 1849-ig Európát hatalmas forradalmi megmozdulásoktartották izgalomban. Görögországtól Angliáig az ifjúság titkos társaságokban álmodozott a feudális királyságok megdöntéséről, amikor pedig eljött az idő, barikádokat emeltek és az utcára vonultak. Mindez különösen Petőfi versei tükrében roppant hősies és romantikus, és valahol érthető is, ha a feudalizmus igazságtalanságait nézzük. Csakhogy ott az érem másik oldala: mit kerestek az elnyomottak, kisemberek mozgalmaiban az illuminátusok, magas rangú szabadkőművesek és dúsgazdag bankárok? Költői a kérdés: jelenlétüket ugyanaz magyarázza, amiért Lenin bolsevik mozgalma mögött is ott voltak a Wall Street „nagyágyúi”...

nepektavasza

AZ ÚJ VILÁGREND TERVEZETE
H. G. Wells rémlátomása jelenről és jövőről
Még mindig túl sokan kételkednek abban, hogy a történelem (főleg a legújabb kori) előre eltervezett és gondosan kivitelezett események sorozatából áll. Persze egy ilyen horderejű programot nem lehetséges kisebb-nagyobb kilengések, hibák nélkül kivitelezni, hiszen túl sok az előre nem látható, szinte teljesen kiszámíthatatlan változó. Azonban abban biztosak lehetünk, hogy a keretrendszer már régóta adott, és a társadalommérnökséget játszó illuminátus Elit mindeddig maradéktalan módon valósította meg egyre vadabb elképzeléseit…

MAGYAR ÁLMOK
Centrálunió és Világállam
A szabadkőművesek évszázadok óta egy világállam megvalósításán fáradoznak, és ehhez alighanem több tervet is kidolgoztak. Céljukhoz kis lépésekben akartak eljutni; vagyis nem rögtön a Föld összes államát kívánták összefogni, hanem eleinte egy-egy régiót akartak összevonni, amire jó példa az Európai Unió. Ennek megtervezése régóta zajlik, és a munkából a magyar szabadkőművesek is kivették a részüket…

A HIDEGHÁBORÚ VALÓDI OKAI
Terrorfenyegetettség az emberiség ellen
Az illuminátus háttérhatalom évszázadok óta szervezkedik a színfalak mögött, hogy végül valóra válthassa egyik legfőbb álmát, az egységes Világkormány megalakítását. Ezen időszak során több kísérletet is tettek, azonban az 1800-as években maguk az európai hatalmasságok számolták fel ebbéli törekvéseiket, később pedig újabb, vélhetően nem várt fejlemények akadályozták meg őket abban, hogy ideológiai szörnyetegüket életre kelthessék.

terrorfenyegetettseguvr1

A HITRENDSZEREK BEDARÁLÁSA
Vallással irányított emberek
A vallásnak eredetileg egészen más volt a funkciója, mint ahogy általában manapság vélekednek róla. De a történelem egy elég korai pontján a létrontás erői megérezték, hogy a vallási érzülettel ellenőrzés alatt lehet tartani az embereket. Ettől kezdve a vallás csakugyan arra szolgált, hogy kordában tartsa a tömegeket és irányított birkaként vezesse őket. Ezt a fegyvert a láthatatlan háttérhatalom a legújabb korig messzemenőkig ki is használta. Mi volt a vallás eredeti értelme, amit a nagy vallásalapító mesterek még nagyon is jól ismertek? Hogyan tették ezt tönkre a szellem elsötétülésének korában a létrontás erői?

vallassaliranyitva

VILÁGURALMI TÖREKVÉSEK ÉVSZÁZADAI
Szinte minden egyes történelmi évszázadnak voltak olyan gonosz birodalmai, amelyek más népek leigázásával és független országok meghódításával világuralmi hatalomra törtek. Noha számos ország ambíciói közt szerepelt a globális expanzió gondolata, ennek részleges és ideiglenes elérését csupán három nemzet volt képes megvalósítani: az Oszmán-török birodalom, a Napóleon korabeli Francia Császárság és a Hitler vezette náci Németország. Bár a törekvéseik végül elbuktak és a háborús vereséget megsínylette országuk, soha nem látott pusztítást és szenvedést hoztak Európának olyan ideológiák és eszmék révén, melyek kétségtelenül irracionálisak, igazságtalanok, értelmetlenek és minden alapot nélkülözőek voltak.

A VASFÜGGÖNY LEERESZKEDIK
A hidegháború igazi oka
Már az 1945-ös jaltai konferencián látszott, hogy a győztesek szövetsége igen ingatag. Mégis Churchill egy évvel későbbi fultoni beszédéhez kötik a „mosolyszünet” fagyossá válását, a törésvonal véglegesedését, miszerint „egy Baltikumtól Adriáig húzódó vasfüggöny hullt le Európára.” Megkezdődött a két óriásbirodalom rivalizálása, ám ekkor még csak kevesen tudták, hogy egyikük sem nyerheti meg igazából e furcsa viszályt, melyet Walter Lippmann nevezett el hidegháborúnak, és mely szerinte valójában „két vak dinoszaurusz viaskodása egy gödörben”.

PSZICHOPATÁK VILÁGURALMA
A világelit lélektana
Milyenek azok az emberek valójában, akik milliárdos vagyonok felett uralkodnak, háborúkat robbantanak ki, kormányokat zsarolnak meg, emberkísérleteket finanszíroznak és mérget permeteznek a levegőbe? Ostobaságból, önzésből vagy végtelen gonoszságból teszik mindezt? Kik ők igazából: erkölcsi torzók, machiavellista hatalommániások, kiégett cinikusok, vagy naiv idealisták, akik komolyan hiszik, hogy jót cselekednek? Egyáltalán: milyen lehet azoknak az embereknek a lelkivilága, akik már hétévesen játék helyett üzletelnek, később a pénz és a hatalom érdekében mindenen és mindenkin átgázolnak, szabad idejükben pedig egy monstrum bagolyszobor előtt hajlonganak a Bohém-ligetben?

A SÁTÁN BIRODALMAI
Kísérletek a világ meghódítására
Lehetséges, hogy az emberiség történetében létező összes eddigi birodalom − az asszíroktól az Amerikai Egyesült Államokig, de ide számíthatjuk a Szovjetuniót, illetve a jelenlegi Oroszországot is − tulajdonképpen egy-egy kísérleti modell, amely a Világállam létrehozása és az emberiség leigázása felé vezet? Az is közös valamennyi birodalomban, hogy bár látszólag nagyhatalmú királyok, császárok és más politikusok irányították azokat, az igazi hatalom a színfalak mögött álló pénzhatalmi elit kezében volt és van...

satanbirodalmai

A RÉGI VILÁGREND SZÉTHULLÁSA
A háború még nem ért véget!
A téma szakértői úgy tartják, hogy az Új Világrend megteremtésére tett első gyakorlati lépések a Nagy Francia Forradalommal kezdődtek, de tartós eredményeket csak az első világháborúval sikerült elérnie a háttérhatalomnak. Az 1910-es évek zűrzavarából ugyanis két, az Új Világrend létrehozását célzó kísérlet emelkedett ki. Az egyik a Woodrow Wilson amerikai elnök által előterjesztett Népszövetség, a másik a Lenin által javasolt Kommunista Internacionálé volt. Látszólag ez a két koncepció lényegesen különbözik egymástól, valójában azonban mindkét terv ugyanabból a kútfőből származott.

NEOLIBERÁLIS TERROR
Az igazi demokrácia halála
Napjainkban a demokrácia fogalma jellemzően a demokratikus országokban látványosan hitelét vesztette. Felmérések szerint az emberek jelentős része 1. nem hiszi, hogy saját országában jól működik a demokrácia, 2. általában elutasítja, hogy ez volna a legideálisabb kormányzási mód. Azaz: az euroszkeptikusok mellett a demokrato-szkeptikusok is masszívan jelen vannak Európában és a világ fejlettebbik felén. De hogy jutottunk idáig? Valaha a demokrácia népuralmat jelentett, és a feudális királyságokhoz képest egy igazságosabb, emberségesebb alternatívának tűnt − mára viszont valami teljesen más lett belőle, ami minden, csak épp nem népuralom. Eszerint „útközben”, a történelem folyamán valami történt a demokráciával − de vajon mi?

A VILÁG ÚJRA FELOSZTÁSA
Amikor a medve kijön a barlangból...
Munkám során sokszor beszélgetek fiatalokkal, és olykor-olykor szóba kerül a múlt is; a szocializmus, amelyben én is éltem, és még velem együtt sokan mások. A mai ifjúság, ha a szülőktől, vagy nagyszülőktől hallott is valamit a régi rendszerről, nem nagyon érti már, hogy milyen érzés volt akkor Magyarországon élni, egy mesterségesen megteremtett „világban”. Ugyanúgy nem értik, mint ahogyan a nyugat-európaiak sem értik a keleti blokkot, a volt szocialista éra népeinek attitűdjét, gondolkodásmódját, noha ugyanazon európai kultúrkörben éltünk századokon át, és keresztény gyökereink is nagyon hasonlóak.

maciabarlangbol

A RICHARD DAY-JELENTÉS
Az Új VIlágrend kiszivárgott tervei
1969-ben egy amerikai orvos, dr. Lawrence Dunegan részt vett egy gyermekorvosi konferencián Pittsburgh-ben. A reggel óta tartó szakmai előadások után egy elismert gyermekgyógyász, dr. Richard Day lépett a pódiumra. A szokásos üdvözlés, bemutatkozás után megkérte a jelenlévőket, ne jegyzeteljenek, ne készítsenek magnófelvételt, és tekintsék bizalmas tájékoztatásnak mindazt, amit mondani fog.

KÖZÖSSÉGI DIKTATÚRA
Megkérdőjelezhetetlen irányelvek
Amikor a világháló immár mindenki számára elérhetővé vált (hiszen jó ideig csupán belső, egyetemi hálózatként, majd katonai programként működött), az emberek kitörő örömmel fogadták a kibertér eme váratlan és örvendetes kiteljesedését. Egyszeriben megnyílt előttünk a világ, szinte minden azonnal elérhetővé vált, a Föld világfaluvá zsugorodott. Rég nem látott családtagokkal, ismerősökkel vehettük fel a kapcsolatot, múzeumokat járhattunk be virtuális séták alkalmával, a hírek pedig szempillantás alatt, majdhogynem valós időben jutottak el hozzánk. Aztán létrejöttek az első közösségi portálok, így profilunk, személyiségünk egy jelentős részét is kiteregethettük a világhálóra. Elkezdtünk mindent megosztani; saját életünk mozzanatait, a hozzánk eljutott híreket, képeket, videókat, amit csak el lehet képzelni. Ez volt a korlátlan szabadság. Eleinte még mindenki arról beszélt, hogy nagyon fontos megőrizni a világháló ellenőrizetlen mivoltát, kizárólag a kirívó bűncselekmények (pedofil tartalmak, kábítószerek terjesztése) esetében lépett fel a hatóság a rossz útra tévedt felhasználók ellen. Az ideológiák, vélemények, kommentárok szabadon áramolhattak. Mostanáig…

A HÁTTÉRHATALOM MUMUSAI
Megbuktatott lázadó diktátorok 
Az elmúlt években egymás után ismétlődött a világ különböző pontjain a következő koreográfia: adott egy államfő, aki dacol az USA imperializmusával és a kapitalista elittel, hogy országa szuverenitását védje. Erre a globális média azonnal vészriadót fúj: kikiáltja mumusnak, ellene hergeli a közvéleményt, majd az így előkészített lélektani alapra jöhet a katonai beavatkozás: a diktátort külföldi ügynökök segítségével megbuktatják, meggyilkolják vagy kivégzik. Ezt a képletet láthattuk Szlobodan Milosevics, Szaddám Huszein, Hoszni Mubarak, Moammer Kadhafi esetében is − de vajon mi volt az ő történelmi szerepük valójában? Tényleg a háttérhatalommal szembeszálló vakmerők voltak, vagy csak saját hatalmi manővereik áldozatai?

hattehatalommumsai 

NÁCI ÖRÖKSÉG: AZ EURÓPAI UNIÓ
Németország ismét egy birodalmat hoz létre!
Egyre több EU-s állampolgárban ébredezik valamiféle, most még megfoghatatlannak tűnő balsejtelem. Amikor szóba jön Brüsszel, az Európai Parlament, de legfőképp az Európai Bizottság, már régen nem valamiféle EU-fória járja át tudatunkat, hanem a legjobb esetben is egyfajta kesernyés, egyben hátborzongató érzés lesz úrrá rajtunk. Nem csoda… Az Európai Unóról sok-sok évvel ezelőtt egészen más elképzeléseink voltak, és ami mostanra kialakulni látszik, szinte köszönő viszonyban nincs azzal, amivel akkoriban mindenkit hitegettek. Ugyanis a nemzetek közösségéből lassan, de biztosan kiemelkedik egy új birodalom, amely központosított irányítással alapozza meg az Új Európai Rendet, ami talán lehet, hogy mégsem annyira új…

A GLOBÁLIS AGYMOSÁS CSÁSZÁRAI
Gondolkodni tilos!
A kimondott vagy leírt szó félelmetes fegyver. Tudják ezt jól a háttérhatalom urai is, mert mióta létezik média, mindig igyekeztek az afeletti uralmat megszerezni. Hiszen így tetszés szerint irányíthatják az emberek gondolkodását, bevetve az ismert eszközöket: nyílt hazudozást és részigazságok közlését, lényegtelen események szenzációvá duzzasztását és lényegesek elhallgatását, népbutítást és az erkölcsök züllesztését, saját embereik bálványozását és az ellenfél lejáratását, sőt akár virtuális „kivégzését.”

globalisagymosas4

HAZUGSÁGOK HÁLÓJÁBAN
A média tudatformáló hatása
A tömegtájékoztatás eszközei évszázadok óta a háttérhatalmak legnagyobb fegyverei. Mivel az emberek döntő többsége minden egyes nap találkozik valamilyen médium által létrehozott tartalommal, ezért nem meglepő, hogy ezeken a csatornákon keresztül vagyunk a leginkább manipulálhatók. Ha körülnézünk, akkor pedig láthatjuk: a hatalom nagyon jól végzi a dolgát.

ÁLCIVILEK AKCIÓBAN
A háttérhatalom trójai falovai
Az NGO-k (non-govermental organizations, azaz nem kormányzati szervezetek) létezéséről sokan csak mostanában szereztek tudomást, és valódi céljaik is napjainkban kerültek nyilvánosságra, Pedig eddig is jelen voltak, működtek a rendszerváltás óta Magyarországon és a volt szocialista blokkban. Közülük valók azok a szervezetek, melyek a migránsáradatot terelik, segítik Európa felé, de az úgynevezett civilek korábban is minden eszközzel a nemzetállamok megsemmisítését, a határok összemosását, a multikulti világot propagálták és készítették elő. E titokzatos, sokarcú és nehezen megfogható csoportok a Föld minden országában ott vannak a globalizáció aktivistáiként − de vajon kik ők, és mit akarnak valójában?

POLKORREKT RASSZIZMUS
Háború a fehér ember ellen
Rendkívül érzékeny ez a téma, hiszen sokaknál az is valamiféle szentségtörés, ha valaki egyáltalán használja azt a kifejezést, hogy „fehér ember”. Mintha ilyesmi nem létezne, vagy ha mégis, akkor az valami döbbenetesen gonosz dolgot jelentene… A polkorrekt szótárból rengeteg kifejezés hiányzik, nem lehet sem fajról, sem rasszokról beszélni, mert ha mégis, akkor biztos, hogy náci vagy. Pedig a különböző rasszok létezése tudományos, antropológiai tényszerűség. Minden egyes rassznak adottak a jellemző testi tulajdonságai, jól felismerhető jegyekkel rendelkeznek, megkülönböztethetőek egymástól. Ráadásul mindenféle rosszindulat nélkül, csak tényszerű módon. És igen, ennek értelmében létezik a kaukázusi, vagyis fehér ember, más néven a kaukazoid, vagy europid. És ezzel nincs semmi baj. Azzal annál inkább, hogy megannyi sátáni genocídiumot követően ezúttal ez a rassz az, amelyik hirtelen célkeresztbe került, és nagyon úgy néz ki, hogy bizonyos erők a kiirtására törekednek…

AZ IGAZI PUTYIN NYOMÁBAN
Velük vagy ellenük van?
Ki Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin valójában, azon kívül, hogy 144 millió ember államfője, egy két földrésznyi birodalom ura? Egy újabb zsarnok a köztudottan atyáskodó államvezetést igénylő orosz tömegek felett, egy modern „cár-atyuska”? Egy alulról jött figura, aki a rendszerváltás ügyes haszonélvezőjeként tört fel a csúcsra? Melyik énje az igazi: a hidegvérű KGBügynök, a macsó tigrisvadász és karatemester, avagy a keresztény civilizáció védelmezője: a dekadens Nyugat réme, a globalizáció kíméletlen ellenfele? Remélhetjük-e tőle azt, amire sokan várnak: hogy ellensúlyozza, sőt akár meg is állítsa az Új Világrend nyomulását?

kiputyin

ÖNKÉNY ÉS ZSARNOKSÁG
A belső és külső háborúk apokalipszise
A 20. században számos olyan ország akadt, amely a diktatúra és a zsarnokság elvei alapján építette fel ideológiai eszmerendszerét és kormányzása struktúráját. A hatalom mámorától megrészegült elnökök, diktátorok és önmagukat Istennek kikiáltó politikai vezetők így gyakran olyan intézkedéseket foganatosítottak külpolitikai és belpolitikai téren, amelyek nemhogy az ország felemelkedését és fejlődését segítették, de súlyosan aláásták annak tekintélyét, egyúttal megrendítették gazdaságát, és sok szenvedést okoztak bel- és külföldön egyaránt.

AMERIKAI (RÉM)ÁLOM
Küszöbön az USA összeomlása?
Az antiglobalista-anarchista értelmiség ikonja, Noam Chomsky 2015-ben Rekviem az amerikai álomért címmel publikálta újabb könyvét. Ebben azt a folyamatot mutatja be, hogyan vált az USA a demokrácia modellállamából egy szűk pénzügyi elit diktatúrájává, a szabadság hírvivőjéből pedig a világ önjelölt csendőrévé. Az erkölcsi züllést pedig napjainkban a dollár zuhanórepülése, katonai-diplomáciai vereségek, belbiztonsági krízisek kísérik, ezért Chomsky végkövetkeztetése így szól: az amerikai álomnak vége, most jön majd a keserű felébredés.

AZ IGAZI DONALD TRUMP
Kinek az oldalán áll?
Nem volt még USA-elnök az ország történelmében, akit a nagy amerikai újságok, tévécsatornák ilyen brutális össztűz alá vettek volna, mint a 2017. január 20-án beiktatott Donald Trumpot. És mivel köztudott, kik állnak a fővonalas média mögött, sokak számára ez biztató jelnek tűnt: akit a globális tőke urai ennyire gyűlölnek, az csak „jó ember” lehet. Mindezt fokozta az újdonsült elnök első beszéde, melyben nyíltan háborút hirdetett az USA-t irányító árnyékkormány ellen. De vajon tényleg véghez tudja vinni a meghirdetett őrségváltást egy olyan államban, melynek már megalapításánál is ott bábáskodtak a titkos társaságok? És ami a legégetőbb kérdés: Trump őszintén az Új Világrend ellensége, vagy ő is csak bábu a háttérhatalom sakktábláján, aki a ráosztott szerepet játssza?

kiazatrump

MENEKÜLTBIZNISZ
A migránsválság haszonélvezői
Az Európába irányuló új népvándorlás bizonyos személyek számára óriási üzlet. Ők egyáltalán nem szeretnék, ha ez az emberáradat nagy hirtelen elapadna. Itt nemcsak az embercsempészek pofátlan „lenyúlásaira” gondolok, amiről többé-kevésbé mindannyian hallottunk. Olyanok is hasznot húznak ebből a bizniszből, akik nem kerülnek reflektorfénybe. Róluk szinte egyáltalán nem érkeznek hírek...

menekultbiznisz1

ISZLAMIZÁCIÓ EURÓPÁBAN
Migráció, terror és vallási fanatizmus
Az elmúlt évtizedekben az eszközök és módszerek terén nem válogató, konspiratív pénzügyi-gazdasági világelit programjának nyilvánvaló célja az Európai Egyesült Államok létrehozása volt. Ezen keresztül egy olyan állapotot akartak teremteni, amelyben a háttérhatalom által finanszírozott titkos társaságok, pénzemberek és lobbisták irányítják saját bábuikat a politikai sakktáblán. A valaha az emberiség ellen szőtt legnagyobb összeesküvés révén Európára zúdított tömeges migráció, illetőleg a krízissel párhuzamosan a kontinensre importált vallási fanatizmus és terrorizmus hármasa oly mértékben megbénítja a jelenlegi tehetetlen, cinikus és értékveszett nyugat-európai és uniós politikát, hogy Európa társadalmai a közeljövőben visszafordíthatatlan következményekkel fognak szembesülni.

iszlamizacoeu

AZ ÚJ VILÁGREND IGAZI URAI
Kik is ők személyesen?
Globális elit, „Hálózat”, pénzoligarchia, Deep State, háttérhatalom... Ezek elég személytelen fogalmak, így érthetően sokan kíváncsiak rá: vajon konkrétan, akár név szerint is, kikről van szó? Kik azok az emberek, férfiak és nők, idősek és fiatalok, sőt egész családok, akik az átlagember számára elképzelhetetlen vagyonukat és befolyásukat arra használják, hogy egy antiutópiába illő jövőt készítsenek elő itt a Földön? Kik állnak az Új Világrend képzeletbeli piramisának legtetején?

A GLOBALIZÁCIÓ OKKULTIZMUSA
A szabadkőművesek markában vagyunk
Mivel az Új Világrend maga is egy rejtett folyamat elnevezése, az ennek megszületéséhez vezető globalizáció jelenségét szintén teljes joggal tekinthetjük okkult erők munkájának. Az okkultizmus szerepét azonban a politikában viszonylag ritkán látjuk, pedig a befolyása tagadhatatlan: közéletünket éppúgy átitatja, mint személyes ügyeinket.

A MÁSIK OLDAL
Az Új Világrend ellenfelei
A Földünket jelenleg is uraló konspiratív érdekszövetségi rendszerről már sok szó esett. Érdemes most megvizsgálni az „ellenoldalt” is, azokat a személyeket, mozgalmakat, ideológiákat, államokat és szövetségeket, akik akár céltudatosan, akár akaratlanul gátolják az Új Világrend stratégiai céljait. A skála széles: magányos bloggerektől a tömegmozgalmakig, antiglobalistáktól az alternatív történészekig, konteósoktól a háttérhatalommal szembekerülő országokig és államfőkig tart.

amasikoldal

MIGRÁCIÓ ÉS MEGFÉLEMLÍTÉS
Terrorista bevándorlók
Mértékadó, politikailag korrekt kommunikációs csatornák váltig tagadják, hogy összefüggés lenne a migráció és a világon egyre jobban fokozódó terrortámadások között. Márpedig ez hazugság, és aki ki meri nyitni a szemét, az láthatja, hogy éppen az ellenkezője az igaz. Beszéljünk végre nyíltan arról, hogy kik és miért akarják mesterségesen elárasztani Európát egy tanulatlan, erőszakos és beilleszkedni képtelen tömeggel? Miért akarják megfélemlíteni és rettegésben tartani az európai polgárokat? Mi a céljuk a kevert lakosságú és iszlamizálódott Nyugattal?

terroristamigransok

DEMONIZÁLT MAGYARORSZÁG
Hazánk szálka lett Brüsszel szemében
Számos, a migránsok befogadását ösztönző, lezüllött nyugati ország, szélsőségesen liberális párt és Soros György érdekeltségébe tartozó álcivil szervezet támadja élesen azt a Magyarországot, amely a nemzeti érdekek érvényesítése mellett kiállva védte saját határait és Európát a kontinensre özönlő ellenőrizetlen és erőszakos migrációs áradattal szemben. A migránsok európai befogadásában, letelepítésében és kvóták szerinti szétosztásában érdekelt háttérhatalmi elit dilettáns brüsszeli végrehajtói és hazai szárnysegédjei igyekeznek minden formában és eszközzel tönkretenni és ellehetetleníteni azokat a kelet-európai országokat – köztük hazánkat −, amelyek szemmel láthatóan útjában vannak az Európai Egyesült Államok és a Világkormány létrehozásában érdekelt köröknek.

KIK TÁMADJÁK MAGYARORSZÁGOT? 
A globalisták és a kettős mérce
Az utóbbi években hazánkat vehemens támadások érték nemzetközi fórumokon. Látszólag érthetetlen, miért pont ránk „pikkelnek” bizonyos újságírók, megmondóemberek és EU-s képviselők, amikor Magyarország semmi olyat nem tett, amit határaik védelmében más országok nem tesznek és ne tennének meg, őket viszont mégsem állítják pellengérre. Úgy látszik, itt is a kettős mérce közismert jelenségével állunk szemben − de vajon kiknek és miért érdeke démonizálni a világ előtt a magyarságot?

LÉTEZIK-E A MÉLY ÁLLAM?
A kormányok valódi kerékkötői
Donald J. Trump beiktatását követően mind az Egyesült Államokban, mind világszerte tetőfokára hágott a veszíteni képtelen ellenoldal hisztériája. A Hillary Clintont támogató, magát szabadelvűnek valló tábor hívei alkalmatlannak bizonyultak arra, hogy magukévá tegyék a demokrácia játékszabályait, és szabályos őrjöngésbe kezdtek, amiért nem az lett elnök, akit ők szerettek volna látni a Fehér Házban. Először erőszakba hajló tüntetéseken fejezték ki komoly ellenérzéseiket a Trump-adminisztrációval kapcsolatban, aztán amikor ez az utcai szintű megmozdulás-sorozat abbamaradt, az úgynevezett „mély állam” kezdte el szabotálni az elnök munkáját. De miféle mély államról beszélünk?

vanmelyallam

ELKERÜLHETETLEN
Világkrízisek, amik mindenképpen be fognak következni
Mindig kissé savanykásan, keserűen mosolygok, amikor különböző jövőkutatók futurológia jellegű elemzéseit olvasom, amik többnyire arról szólnak, hogy micsoda fantasztikus technológiai fejlődés vár ránk a következő 30 év során. Tényleg vannak az efféle fejtegetéseknek racionális alapjai, hiszen az elmúlt húsz esztendőnk is teljesen átformálta világunkat. (Nézzenek meg egy 1998-as mobilkészüléket…) Éppen csak az a probléma, hogy kevés a hitem abban, hogy például 2050-ben tényleg megünnepelheti a világ az első, igazán fejlett és önállóan gondolkodni képes Mesterséges Intelligencia létrejöttét. Ugyanis 2050-ben nem lesz semmi okunk az ünneplésre – olyannyira nem, hogy az akkori túlélők inkább azzal lesznek elfoglalva, hogy beszerezzék az életben maradáshoz elengedhetetlenül szükséges minimális mennyiséget a napi betevőből, és valahogy életben maradjanak a mostoha körülmények közepette…

elkerulhetetlen

A NAGY ARATÁS
Az emberi civilizáció lenullázása
Csak kevesen tudnak a világot irányító láthatatlan, arctalan elit legvégső tervéről. Azaz arról, milyen sorsot szánnak az emberiségnek? Milyen életük lenne a Világállam alattvalóinak, hogyan telnének az emberek mindennapjai egy olyan világban, ahol „Ők” győztek, és minden tervük beteljesült? Ha létezik ilyen terv, akkor nyilván ez mind közül a legtitkosabb, így konkrétumokra nem támaszkodhatunk. Ám a kiszivárgott információk annyira összhangban állnak a körülöttünk zajló eseményekkel, hogy még ha kételkedünk is valóságtartalmukban, érdemes legalább megismerni és megfontolni őket.

nagyaratas4

AZ ARAB VILÁG TITKOS ERŐI
Az Új Világrend szolgálatában?
Egyes elemzők úgy vélik, hogy a közelmúltban az Arab Tavasznak nevezett háborús események feltehetően a háttérhatalom érdekeit szolgálták, míg a médiában hangoztatott elmélet szerint a Közel-Kelet államaiban három mozgalom – a radikális és a mérsékelt muzulmánok, valamint a keresztény reformerek – titkos szervezkedései határozzák meg a jövőt.

arabvilagtitkoserok

LIBERÁLIS RÉMÁLOMVILÁG
Az emberevő fenevad ismét ugrani készül...
Képzeljük el egy kis időre (de tényleg csak néhány percre!), hogy valóra válik a rémálom, és világszerte, de főképpen itt, Európában diadalmaskodik a neoliberalizmus – aminek egyébként vajmi kevés köze van a valódi liberális alapelvekhez. Hogyan nézne ki földrészünk, milyen élet várna ránk egy ilyen rendszerben? Bizton állítható, hogy sokunknak nagyon nem tetszene…

A PC-TERROR TOMBOLÁSA
Őrült világban élünk!
Ha nem látnánk, olvasnánk minden egyes nap, az ember el sem hinné, mivé lehet tenni bizonyos országok népeit a szolidaritás és a politikai korrektség nevében. A következőkben példák sokasága révén bemutatjuk, milyen őrültségek történnek ezekben az országokban. Megfigyelhető, hogy a hírekben ezek a „polkorrekt” csoportok mintha versengenének azzal kapcsolatban, hogy ki tudja minél gyorsabban tönkretenni a saját társadalmát. Az agymosás egészen döbbenetes eseteket tud produkálni, és félő, hogy amikor majd feleszmélnek az érintett országok, akkor már késő lesz − a romlás és pusztítás visszafordíthatatlanná válik.

pcterror

DEMOGRÁFIAI APOKALIPSZIS
Túlnépesedés pusztítja el a civilizációt?
2050-re a jelenleg 7 milliárd fős emberiség akár a 20 milliárdot is elérheti, ha a népességnövekedés a mostani ütemet tartja, bár egyes szakértők szerint 10- 11 milliárd főnél a folyamat le fog állni. Akármelyik forgatókönyv is teljesül, mindenképpen megoldandó kihívásról van szó − csak az a probléma, hogy a túlnépesedéssel való riogatás régóta a globális elit egyik módszere az emberi szabadság és a nemzetállamok ellen.

NÉPESSÉGSZABÁLYOZÁS
Ki mondja meg meddig élhetünk?
A népességszám szabályozása, az emberi faj fejlődésének önkényes irányítása igencsak aktuális témának számít a világ legbefolyásosabb vezetői körében. Tény, hogy a lakosság szelektálása már nagyban zajlik. A titokban végbemenő folyamatokról rengetegen értekeztek, azonban a téma iránti érdeklődés hiánya és a magas fokú szkepticizmus lehetővé tette, hogy a háttérből koordináló elit minden következmény nélkül döntsön emberi életekről.

AZ ELIT ÁLMA
Az Új Világrend bűvöletében
„Egy globális átalakulás szélén állunk… Csak egy megfelelően nagy válságra van szükségünk, és a nemzetek el fogják fogadni az új Világrendünket.” Ezek a sokak számára jól ismert szavak David Rockefeller szájából hangzottak el 1994. szeptember 14-én, egy nemzetközi üzleti konferencián. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, több mint húsz év telt el. A világ számunkra, hétköznapi emberek számára egyre borongósabbá vált, és igencsak baljóslatúnak tűnik, vagyis Rockefeller jövendölése ugyan beteljesülni látszik, azonban a projekt mégsem halad eléggé gyorsan, hiszen a nagykutyák még nem varrtak el minden szálat, és akad feladat bőven a kiskutyák részére is, vagyis a háttérhatalmi lobbi szolgáinak a számára.

azelitalma

A WILKOMMEN-POLITIKA CSŐDJE
Németország multikulti katasztrófája
A hivatalos és a háttérhatalmat kiszolgáló lakájmédia természetesen tagadja, de ha az ember kicsit is kitekint a valóságra, akkor egészen nyilvánvaló, hogy a 2015-ös német hurráoptimizmus óriási bajokat okozott. A kommunikációs csatornák rendre eltussolják a migránsok bűntetteit, miközben az északi országok és Németország nagyon is megszenvedi az ellenőrzés nélkül beáramló hatalmas migránstömeget. De mire számított Németország? Annyira ostobák lennének a németek, hogy maguktól sétáltak a csapdába? Az igazság az, hogy mi csak azt látjuk, amit a háttérhatalom látnunk enged. Sajnos a helyzet sokkal súlyosabb annál is, mint amit az alternatív hírforrások bemutatni mernek.

merkelcsodje

CIVILIZÁCIÓK ÖSSZECSAPÁSA
Nyugat vs. Kelet
Samuel P. Huntington, a Harvard Egyetem professzora szerint a keresztény és az iszlám világ nagy háborúja a 21. században elkerülhetetlen. Civilizációk összecsapása című könyvében ezt azzal indokolja, hogy szerinte az említett két civilizáció kölcsönösen kizárja egymást, egyszerűen nem férnek meg ugyanazon a bolygón. Vajon igaza van, vagy ez csak egy elhibázott és túlontúl pesszimista jövőkép? Netán a jelenleg zajló események − migráció, terrorizmus, mindkét oldal radikalizálódása − tényleg a Nyugat és a Kelet nagy, végső összecsapásához fognak vezetni, melynek során az egyik civilizáció végleg kiiktatja a másikat a történelemből?

A TÖRTÉNELEM VÉGE
Az utolsó utáni napokat éljük
Az amerikai külügyminisztérium munkatársa, Francis Fukuyama 1992-ben közreadott egy hírhedtté vált tanulmányt, melyben azt állította, hogy a kommunizmus bukásával a történelmi fejlődés véget ért, és a hidegháború időszaka, a berlini fal lebontása után a világban a liberális demokrácia uralmának kora következik, mert egyszerűen nem maradt ellenfele a Földön.

atortenelemvege

A HÁTTÉRHATALOM JÖVŐKÉPEI
Milyen sorsot szánnak nekünk?
Még eljátszadozni sem kellemes a gondolattal: milyen lesz, ha „Ők” győznek? Azaz, ha a globális elit minden terve sikerül, és ők kilépve az évezredes homályból, nyíltan átvennék a hatalmat, mi köszöntene ránk: szélsőséges liberalizmus? Anarchia? Bűnbandák rémuralma? Vagy ellenkezőleg, egy végletekig centralizált katonai diktatúra? És vajon az életben hagyott alattvalóknak hogy telnének mindennapjaik az Új Világrend árnyékában? E kérdésekre egyelőre kiszivárgott információk alapján próbálhatunk felelni, és csak reménykedhetünk, hogy sosem kapunk rájuk végső, egyértelmű választ.

A KÖZELJÖVŐ VILÁGFORMÁLÓ HÁBORÚI
Puskaporos hordókon ülünk
Az európaiak hajlamosak azt hinni, hogy a II. világháború vége óta viszonylag béke uralkodik szerte a bolygón. Igaz, ami igaz, itt-ott néha akadnak regionális jellegű csetepaték, de valójában olyan komoly, nagyon súlyos háborúskodásról szó sincs. Micsoda téveszme! A helyzet ezzel szemben az, hogy az egész világ forrong, mindenütt válságövezetek alakultak ki, szinte minden földrész meg van szórva egy vagy több puskaporos hordóval, és nehéz elképzelni azt, hogy a közeljövőben nem következik be valamiféle újabb világégés. Talán épp ez lenne a terv?

jovohaboruk

AZ UTOLSÓ NEMZEDÉK
A népességcsökkentés terve
Az Európai Unió vezetői az illegális bevándorlást támogató politikájukat általában azzal magyarázzák, hogy kontinensünknek vérfrissítésre van szüksége, különben évtizedeken belül elöregedik és kihal a lakosság. Állításukat olyan tudósokból álló kutatócsoportok jelentéseivel támasztják alá, mint például a Római Klub, amely évről évre súlyos társadalmi katasztrófák bekövetkeztével riogat, ám rendre kiderül, hogy ezeknek semmi közük nincs a valósághoz…

MAMMON SZÁMŰZETÉSE
Szabadulás az Új Világrend fogságából
Jelenlegi világunkat Mammon, a pénz démona uralja. A pénzhatalmi világelit tagjai elképesztő befolyásra tettek szert. Sokak szerint csak egyetlen út van az általuk felépített világrend eltörlésére: magának a pénznek a megszüntetése − ez vonatkozik a kézzel fogható és a virtuális verzióra egyaránt. Vajon megvalósítható-e egy pénz nélküli világ anélkül, hogy vissza kellene térnünk a cserekereskedelemhez?

HARC A VÉGSŐKIG: ÚJ KERESZTES HÁBORÚ
Egy elképzelt világ valahol Európában...
Élezzük ki a végsőkig azt, ami a szemünk előtt játszódik le! Megalakult az Egyesült Európai Kalifátus, azaz Európa muszlim többségű világ lett. Bevezették a saríát, a muszlim törvénykezést, és a keresztényeket vagy vallásuk erőszakos elhagyására, vagy üldöztetésre kárhoztatták. Minden reménytelennek látszott, mert mindenütt a radikális iszlám hatalma érvényesült. A régi országok önként lemondtak szuverenitásukról, vallásukról és elveikről. Azonban a kezdetektől fogva létezett az ellenállás magva, az Új Templomos Lovagrend, ami titokban a túlélésre és a felkészülésre összpontosított. Majd egy alkalmas pillanatban nyílt színre léptek, és keresztes háborút hirdettek. Zászlajukon egyszerű az üzenet: Harc a végsőkig!

 

JÚNIUSI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik