A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3.
KÜLÖNSZÁM

Tartalmi ismertető

SZUBARTU: AZ EMBERISÉG TITKOS PARADICSOMA
A titokzatos "Nap-arcúak"
A sumer agyagtáblák gyakran emlegetnek egy rejtélyes ősnépet, akik szerintük egy letűnt Aranykor utolsó túlélői. Ők a szabirok, hazájukat − Szubartut − pedig az emberiség Édenkertjének tartják. De vajon kik is voltak ők valójában? És miért találjuk meg nyomaikat érdekes módon épp a Kárpát-medencében?

naparcuak 

AZ ŐSIKREK LEGENDÁJA: IRÁN ÉS TURÁN
Hunor és Magyar jégkorszaki előképei
A perzsa mítoszok említést tesznek egy, még a jégkorszak idején élt ősikerpárról: Irről és Turról, Nemrud király fiairól. A legenda szerint szerették, egyben gyűlölték egymást: nem bírtak egymás nélkül létezni, mégis egy életen át versengtek az elsőbbségért. Mindkettejükből egy-egy nagy nép ősapja lett, s mindkettejüknek köze van a magyar őstörténethez is...

iranesturan

MÁS MAGYARORSZÁGOK
Elfeledett őshazáink
Bár az első magyar államalapítónak Szent István királyunkat tartják, ez még akkor sem igaz, ha Magyarország alatt kizárólag Kárpát-medencei hazánk területét értjük. Méltatlanul meg szoktunk feledkezni a hun Attiláról, Baján avar kagánról vagy Árpád nagyfejedelemről, akik honalapítók, jelentős államszervezők is voltak. És akkor még nem beszéltünk a világ más tájain alapított országainkról...

masmagyarok

A MAGYAR ŐSHAZA KERESÉSE
Honnan kerültünk a Kárpát-medencébe?
Hol lehetett a legkorábbi őshazánk, ahonnét eleink annak idején elindultak? Hol volt a magyarság „bölcsője”? E kérdések évszázadok óta izgatják a kutatókat, így ha megvizsgáljuk elméleteiket, egy elképesztően széles skálát kapunk. De vajon melyikük jár legközelebb az igazsághoz?

magyaroshazakerese

MAGNA HUNGARIA, AZ ŐSI BIRODALOM
A magyarok régi földje
Magna Hungaria a régi nagy Magyarország latin neve: ez állítólag az Ural délnyugati oldalán terült el. Néhány régi krónika is beszámolt róla, és középkori utazók is állították, hogy egy időben éltek ott magyarok. Létezését ennek ellenére több tudós is kétségbe vonja: ők évszázadokkal ezelőtti egyházi összeesküvést és csalást sejtenek a legenda mögött…

SZKÍTÁK ÍRORSZÁGBAN?
A kelta-magyar kapcsolat rejtélye
Az ír Hódítások Könyve című középkori krónika az egyik írországi honfoglalást Szkítiából eredezteti! Azaz: szerintük a történelem előtti ősidőkben iráni, kaukázusi törzsek vándoroltak át Írországba. Talán ez okozza a látványos párhuzamokat a kelta és a magyar nyelv, kultúra, szokások, ételek, tárgyi emlékek, istennevek között? Vagy a kapcsolat még mélyebben keresendő?

keltamagyar

MAGYAR ŐSTÖRTÉNET
Vajon honnan származunk?
Tovább dúl a vita a finnugor nyelvrokonság és az ázsiai (türk, sumer, hun, stb.) eredet körül. Az előbbi elmélet keletkezése nem is olyan régi, mindössze 250 éves. Sajnovics János polihisztor csillagász, nyelvész vette észre 1769-ben Norvégiában, hogy a lappok nyelve is ragozó (agglutináló), mint a miénk. Alaposabban szemügyre vette az északi népek nyelveit, és a finnekét találta még közelebbinek a magyarhoz. Később a finnekkel rokon kisebb keleti ugor népekkel vélték nyelvész tudósaink meglelni legközelebbi rokonainkat, és itt nem véletlenül hangsúlyozom a nyelvész szakmát: egyáltalán nem bizonyos, hogy egy nyelvi rokonság egyben genetikai rokonságot is fed, jelez!

magyarostortenet

A KÁRPÁT-MEDENCE ISTENNEVEI
Egy elfeledett múlt őrzői
Késhegyre menő viták folynak évszázadok óta a magyarság eredetéről, de különösen az ősmagyar hitvilágról: keresztények vagy pogányok voltak-e, milyen Istent, isteneket imádtak? Mindenki bizonyítékokat keres, illetve követel a másik féltől, pedig naponta haladunk, buszozunk, autózunk el a leghitelesebb tanúk, földrajzi neveink mellett.

karpatmedenceistenei

MÁGIKUS VILÁGKÉP
Őseink kozmikus vallása
Az archaikus civilizációk mindegyike kötődik a kozmoszhoz, s nincs ez másképp a magyarok esetében sem. Még a mai néphiedelmekben és mesékben is felbukkannak ennek nyomai. Sokat foglalkoztak a szakemberek az ősi magyar vallással és hitvilággal, de legtöbbször csak a részletekben merültek el. Az alábbiakban a nagy egész, a világmindenség teljességének szemszögéből vizsgáljuk meg őseink világképét, ami nem vallás, hanem sokkal inkább egy közös kozmikus tudat emléke, az élet egységének földi dallama. Mindehhez persze hozzátartozik a mágia is, vagyis a kozmoszt összetartó erő.

DENTU-MOGER
Egy elveszett magyar birodalom
Több középkori krónikaíróink is tudni véli, hogy az ősi Szkítia földjén valaha magyarok éltek, akiket dentu-mogeroknak neveztek. Földjük három részre oszlott: Baskar-, Dent- és Magyarországra. A hivatalos történettudomány persze napjainkban kétkedve fogadja ezt az állítást, és tulajdonképpen azt sem hajlandó vizsgálat alá venni, hogy Anonymus, Kézai Simon vagy a Képes Krónika lejegyzője honnan szerezhette információit, és rajtuk kívül említi-e még valaki a rejtélyesnek tűnő birodalmat….

dentumoger

A SZTYEPPE ŐSVALLÁSA
A magyar táltoshit gyökere: a perzsa fénymágia
Minden magyar embert mélyen foglalkoztató kérdés: milyen volt őseink hite a kereszténység felvétele előtt? Egy Istenben hittek, vagy politeisták voltak? Melyik nagy világvallásra, esetleg ókori mitológiára hasonlított a magyar ősvallás? A választ keresve Irán titkos misztériumvallásáig jutunk, melynek központjában a végtelen, isteni fényenergia imádata állt...

magyarperzsahit

KIK AZOK A KIRÁLYI SZKÍTÁK?
Eurázsia ókri "elitnépe"
A görög történeti források rendre említik a szkíták „krémjét” − egy különleges népréteget, akik spirituális képességeik miatt a szkíta társadalom papjai is voltak. Tudásuk, tehetségük révén azonban befolyásuk más kultúrákra is kiterjedt, így az ókorban egyfajta nemzetek feletti szellemi elitet alkottak, a titkos hagyományok őrzőinek számítottak. Királyi szkítákként emlegetik őket, de vajon kik is voltak ők valójában?

kiralyiszkitak

SZKÍTA TÁLTOSOK HELLÁSZBAN
A görög filozófia is őseinktől ered?
Abarisz, Arisztaiosz és Zalmoxisz − kik is voltak ők? A görög történetírók szerint vándor bölcsek, szellemi tanítók, akik Szkítiából érkeztek Hellászba. Amellett, hogy természetfeletti képességekkel rendelkeztek − repülés, telepátia − az ókori szövegek egyöntetűen állítják: az ő tudásuk alapján született meg a hellén filozófia, az európai kultúra egyik alapköve.

CSILLAGÖSVÉNYEN ÉRKEZŐ SEREG
Hun vitézek a tündérek útján
Csaba királyfi legendáját már a Gesta Hungarorum is említi, de tovább él a székely himnuszban is, jelezve, hogy alakja mélyen beépült népünk emlékezetébe. A következőkben megnézzük, hogy mi lehet a mítosz alapja, ki volt a titokzatos Csaba királyfi, és miért tulajdonítunk neki fontos szerepet. De arra is fény derül, hogy mi köze van az ír legendák tündéreihez, akik szintén csillagösvényen járnak.

csillagosvenyen

A MAGYARSÁG CSILLAGMÍTOSZA
Titkos történelmünk az égbolton
Az ősi kultúrák emberei az égboltra nézve nem természeti jelenségeket láttak, mint a modern utódaik, hanem egyfajta „kozmikus képeskönyvet”, mely az egész Univerzum titkos történetét meséli el − beleértve itt a Földön minden nép és minden ember sorsát, életét. Vajon a magyarság történelme is kirajzolódik a csillagos égen?

egboltitkok

A REJTÉLYES KÁLDEUSOK
A Perzsa-öböl mágikus hatalmú ősmagyarjai
A káld, káldeus nevű mezopotámiai népben valószínűleg a szkíták, hunok, avarok és magyarok őseit ismerhetjük fel. E titokzatos népcsoport neve az ókorban a „mágus”, „csillagjós”, „asztrológus” szinonimája volt, mivel a káldeusok számítottak a világűr szakértőinek − egy legenda szerint pedig ők maguk is a csillagokból származtak.

"SZARVA KÖZÖTT A NAP"
Csodaszarvas égen-földön
A mitikus agancsos nemcsak az a rendkívüli állat, amely elvezette őseinket, Hunort és Magort új hazájukba; ő a magyarság védőszelleme is. Alakja még a keresztény krónikáinkban is megjelenik, ahol angyali szerepet tölt be. Nem tudom, mennyire közismert, de néphagyományunk nem egy Csodaszarvast ismer, hanem kettőt. A legendás ünő mellett megjelenik borja, a Csodafiú-szarvas is...

A CSODÁLATOS UJGUROK
Belső-ázsiai rokonaink
Ma az ujgurok földje Kína nyugati régiójában található. Magukat a türk népcsaládba tartozó hunok utódainak nevezik, és közeli rokonságukat velünk, magyarokkal számon tartják és büszkén vállalják. Kultúrájuk James Churchward angol kutató szerint már tizenhétezer évvel ezelőtt is létezett! Mások ennél óvatosabbak, de azt mindenki elismeri, hogy nagyon ősi népről van szó.

BESZÉLJEN A GENETIKA!
Döntő bizonyíték a magyarság származására
Egy nép eredetét csakis az embertan döntheti el, ami a DNS-vizsgálattal kiegészülve cáfolhatatlan bizonyítékot jelent. Nem csoda, ha Magyarországon mindenkit érdekel a kérdés: vajon a magyarok esetében mit mutat ki a génelemzés? Bizony, nagyon nem finnugor származást...

dnsmagyarsag

ŐSI MAGYAR CSILLAGKÉPEK
Népünk asztrológiája
Az ősi népeknek megvannak a maguk csillagmitológiái, azok a mondák, amelyek a csillagos égbolthoz kötődnek. Egy nomád nép esetében ez fokozottan így van, mert szinte egész életüket a szikrázó égbolt alatt töltik nappal és éjjel is. Csoda, hogy kötődnek a csillagvilághoz? Nem csak embereknek lehet horoszkópja, hanem népeknek, országoknak is, ami meghatározza sorsukat, de legalábbis előrevetíti a lehetőségeket. Vajon az országunk születésekor fennálló csillagkonstelláció mennyire lett később hatással az életünkre?

osimagyarakarmi

AZ ÁRPÁD-HÁZ VÉRVONALA
Gyökértől a lombkoronáig
Régi metszeteken óriási fának ábrázolják a magyar szent királyi dinasztiát, az Árpád-nemzetséget. De vajon meddig nyúlnak gyökerei a történelem mélyébe, és kihez vezetnek, azaz: ki volt a végső ős? Nimród? Noé? Melkisédek? Ha megpróbálunk leásni e bizonyos gyökerekhez, rögtön mitikus korokba, istenek, hősök és óriások világába csöppenünk...

arpadhazlomb

INDIA URAI A FEHÉR HUNOK
Buddha népe és Shambala királysága
Mi köze a magyarságnak Indiához? Eláruljuk: nagyon is sok, hiszen Kőrösi Csoma Sándor sem véletlenül ott kereste eleinket. Az összekötő láncszem pedig nem más, mint a fehér hunok népe, akiket már az ókorban is misztikus aura vett körül: kapcsolatba hozták őket a világvégével, de a Shambala nevű láthatatlan királysággal is.

feherhun

A ROVÁSOK MÁGIKUS TITKA
Ősi írásunk rejtélyei
Már többször is boncolgattuk e lap hasábjain, hogy a rovásírás milyen mélyen és szorosan fonódik össze a magyarság múltjával és népünk szellemiségével. Egy olyan összetett tudáshalmazról van szó, amely a magyarság őstörténetében gyökerezik, és korokon átívelve köt össze minket őseink hitével és tudásával. Jelenünkben éppolyan élő és erőteljes hatású, amilyen őseink korában volt. De miképp lehetséges ez? Mi az oka annak, hogy ilyen nagy befolyással vannak ránk ezek a szimbólumok? Hiszen végül is a rovás nem más, mint egy régi és idejétmúlt ábécé. Nos, ez természetesen nem igaz! A rovások jóval többet jelentenek, mint letűnt idők betűinek kusza halmazát. A rovásjelek külön-külön és rendszerbe foglalva is olyan tudást hordoznak magukban, amely akár egy mágikus beavatásnak is felfogható azok számára, akik képesek megfejteni titkaikat és eljutni eme szimbólumok rejtett lényegéig.

rovasmagia

SZKÍTIA CSODÁS KRÓNIKÁJA
A világ legrégibb népe
A magyar krónikák egyöntetűen Szkítiát nevezik meg őshazánknak. A középkori Európa művelt rétegeiben is egyértelmű volt, hogy a magyarok az egykori harcos szittyák leszármazottai. De vajon kik is voltak ők, akiket Justinus római szerző „a világ legrégibb népé”-nek nevez? Az ókori forrásokból Szkítia történetével és olyan hősökkel, hősnőkkel ismerkedhetünk meg, akikről a mai történelemórákon valamiért egy árva szót sem tanítanak...

szkitasztori

EURÓPAI TÜKÖRKÉPÜNK
Mit tanítanak rólunk külföldön?
Mi, magyarok jól tudjuk, hogy hajdani nagy királyaink révén évszázadokig meghatározó tényezői voltunk az európai hatalmi viszonyoknak és a nemzetközi politikának. Azzal viszont talán már kevésbé vagyunk tisztában, hogy más nemzetekben ez az időszak keserű emlékeket idéz, amelyek hatására hajlamosak átértékelni, sőt átírni a történelmet. Nem is gondolnánk, hogy néhány mai országban mit tanítanak az ottani állampolgároknak rólunk, magyarokról…

AZ ANONYMUS-KÓD
A "Gesta mögötti Gesta" nyomában
Vajon a híres „Névtelen” krónikája csak egy nem túl megbízható történeti beszámoló a honfoglalásról? A legújabb kutatások szerint nagyon nem ez az igazság, sőt kiderülhet: az egész egy titkos kódrendszert alkot, így Anonymus igazi mondanivalója a sorok, betűk, évszámok mögött lapul...

A NÉVTELEN JEGYZŐ
Anonymus rejtett üzenete
A titokzatos P. mester személye és művének hitelessége 250 éve foglalkoztatja a történészeket: rejtély ugyanis, hogy ki lehetett a magyar honfoglalás történetét megíró Anonymus. Olyan jól sikerült elrejtőznie az utókor elől, hogy kissé paradox módon éppen a névtelensége adta végül a nevét…

nevtelenjegyzo

BÁTOR OPOS, A SÁRKÁNYÖLŐ
Egy rejtélyes magyar hős
Sokszor úgy érezzük, hogy a legendákban túlzásokkal találkozunk. Különösen igaz ez, ha a régmúlt hőseiről szól a mese. Mosolyogva olvassuk a sárkányok legyőzéséről vagy óriások megöléséről szóló történeteket, és biztosak vagyunk abban, hogy csak nagyotmondás az egész. Bátor Opos vitéz esetében is hasonlóképpen vélekedhetünk, mert nála is szerepelnek a különféle vitézi tettek mellett sárkányok és félelmetes óriások. Mindenesetre azért elgondolkodik az ember, hogy vajon honnét eredhet ez a mítosz, mi lehet az alapja, és tényleg léteztek-e sárkányok valaha...

batoropos

A CSODATEVŐ URALKODÓ
Szent László és hermája
Szent László (uralkodott: 1077-1095) a legnépszerűbb Árpád-házi királyunk volt. A magyar nemzeti keresztény eposz és a lovagiasság kitűnő megszemélyesítője, és ezáltal az ősi, hősökről szóló regék fenntartója. A középkori katolikus egyház és a táltosok egyaránt szentnek vélték. Magyarország védelmezőjeként tekintettek rá, aki nem csupán bátor, de áldozatkész is volt.

szentlaszlo

BIZARR HAZAI JELENSÉGEK
A természet és a természetfeletti rejtélyei
Megmagyarázhatatlan jelenségek és csodák terén világszerte számos ország rendelkezik gazdag hagyományokkal. Csalódottságra azonban nekünk sincs okunk, hiszen az utóbbi ezer esztendőben furcsaságok nálunk is történtek szép számmal. Noha a történelemkönyveink általában nem emlékeznek meg az ilyen esetekről, a régi kalendáriumok mégis bővelkednek a csodákról szóló híradásokban…

II. ANDRÁS ÉS A SZENT GRÁL
Magyarországon is megfordult a Kehely?
II. András királyunk (1205-1235) részt vett az ötödik keresztes hadjáratban: megjárta a Szentföldet, ahonnét a krónikák szerint ősi ereklyéket is elhozott − ám arról hallgatnak, hogy konkrétan miket. Emellett ebben az időben hazánkban, Léka várában volt a templomos rend egyik nagy bázisa. Vajon a kettőnek van-e valami mélyebb köze egymáshoz? És mit kezdjünk a legendákkal, miszerint ebben az időben valamiért csak úgy sereglettek II. András visegrádi udvarába a Grál-lovagok?

andraskehely

ERDÉLY INKVIZÍTORA
Az eretnekek véreskezű réme
Talán kevesen tudják, de Luxemburgi Zsigmond király egy véreskezű inkvizítort is alkalmazott Magyarországon, aki főként Erdélyben tevékenykedett. Ez a bizonyos „hóhérpap” idegen földről érkezett ide, és elég „lelkiismeretesen” végezte sokáig a dolgát.

erdelyinkv

JULIANUS IGAZI TITKA
Az első magyar Ázsia-kutató
Julianus barát, az első magyar Ázsia-utazó minden orientalista példaképe. Mindannyian hallottuk, tanultuk: Baskíriába utazott, hogy megkeresse az ott maradt ősmagyarokat. Ám hogy igazából megtalálta-e őket, és ha igen, mit tudott meg róluk és múltunkról, arról teljes a ködösítés. A Vatikán titkos levéltárából előkerült iratok új fénybe helyezik az egész históriát.

A TÁLTOSKIRÁLY
Utolsó Árpád-házi uralkodónk
Utolsó Árpád-házi királyunk körül sok titok lappang, sőt származása is kétségekre ad okot. Sokat vitatkoztak a szakértők, hogy akkor Árpád-házi származék, vagy nem? Persze a történészek többsége azt vallja, hogy igen, III. András Árpád-házi királyunk volt. De ennél sokkal többről van szó, mert András nem közönséges uralkodó volt, hanem táltoskirály. Tulajdonképpen idegen létére ezért fogadták el olyan könnyen királynak, mert a környezete is érezte a kisugárzását, és tudták, hogy nem egy jöttment szerencselovag. De vajon mit jelent az, hogy valaki táltoskirály? Miért több ez, mint ha csak egyszerűen uralkodó volna? Miben áll az ereje egy táltoskirálynak?

A KELETI VESZEDELEM HÍRHOZÓJA
A Julianus-jelentés
Titokzatos figura Julianus barát. Ki volt valójában ez a domonkosrendi magyar szerzetes? Hű hazafi, aki Napkeletre utazott, hogy felkutassa a magyarság őshazáját? Vagy lelkiismeretes felderítő, aki elsőként adott hírt az Európát fenyegető tatár invázióról? Esetleg szorgalmas tudós, aki részletes és pontos leírást készített a mongolokról? Lehet, hogy az előbb felsoroltakat csak fedőtevékenységként űzte, mert igazából a jámbor pap a pápa kéme volt? Megannyi kérdés és kétely… Elképzelhető, hogy mindegyik feltevés igaz.

keletivesz

TOLDI ÉS GILGAMES
Egy időfeletti hős nyomában
Gondoltuk volna, hogy Toldi Miklós mondája precíz tükörképe az ősi sumer Gilgameseposznak? Pedig tények mutatják: a magyar hős legendája egy óriási bizonyítéka népünk és kultúránk ókori keleti gyökereinek.

SZELLEMI ÉRTÉKEINK ELPUSZTÍTÁSA
Magyar nyelvű könyveink az inkvizíció máglyáján
Nagyon kevesen tudják, hogy szellemi kincseink megsemmisítésében a hazánkban is tevékenykedő hírhedt egyházi bíróság, az inkvizíció sokkal nagyobb szerepet játszott, mint a tatár és a török invázió együttvéve. A Magyarországon rendezett nagyszabású könyvégetésekről egy értékes középkori forrásunk, a Kassai Kódex is beszámol. Ezeket a könyveket táltosaink és a római katolikus egyházhoz tartozó papjaink írták, illetve fordították... 

A MISZTIKUS FEKETE SEREG
Mátyás király hadai
Kiváló hadvezér és uralkodó nélkül nincs dicső hadjárat, nincsenek korokon átívelő győzelmek. De az is igaz, hogy főleg jól képzett és fegyelmezett hadsereg nélkül nincs semmi haditett, bár erről kevesebbet beszélnek, mint a hadvezérekről. Mi volt a titka Hunyadi Mátyás híres Fekete Seregének? Kikből állt, milyen felszerelésük volt, mire képezték ki őket? Ezek igen érdekes kérdések, mert rámutatnak arra, hogy mi tette ezt a hadtestet korának legütőképesebb, szinte legyőzhetetlen seregévé. Rá kell majd döbbennünk, hogy a kitűnő fegyverzet, az erő és az ügyesség nem
lehetett elég – ennél sokkal többre volt szükség.

matyaskir

TÁLTOSAINK ORVOS-BRAVÚRJAI
Üldözött gyógyítók, hihetetlen gyógyulások
A táltosperek anyagaiban egy ősi, elképesztően fejlett orvostudomány csodái tárulnak elénk: szemműtétekről, daganatok eltávolításáról, lebénult emberek mozgásképességének visszaadásáról olvashatunk. Mindezeket azonban nem a „királyi physicusok” (= hivatalos orvosok) hajtották végre, hanem az ősmagyar hagyományt őrző táltosok, akikért a nép rajongott − ám tevékenységükért súlyos büntetés járt...

VÁMPÍRFEJEDELEM
Drakula és Mátyás király titokzatos kapcsolata
A történelem talán legmisztikusabb figurája egy havasalföldi vajda volt, akiről több száz legenda született az elmúlt évszázadok során. A vérszívó vámpírok őse tulajdonképpen ugyanolyan kegyetlennek számított életében, mint élőhalottként. Drakula gróf titokzatos históriája és természetfeletti képességei ma is gondolkodóba ejtik a kutatókat.

drakulamatyas

MÁTYÁS, AZ ISMERETLEN
Különc zseni? Reneszánsz polihisztor? Táltoskirály?
Vajon még mindig lehet újat mondani a legnépszerűbb magyar királyról? Úgy tűnik, igen: Hunyadi Mátyás kamaszkorban alkímiát tanult Prágában, később budai dolgozószobájában egy kígyóbőr lógott, mágusháborút vívott magával Drakulával, ezen kívül telepatikus úton oroszlánokkal beszélgetett...

kulonctaltos

LÉLEKMADARUNK A TURUL
A Magyarság szent állata
A régi történetekben, regékben jelen van egy bizonyos ragadozó madár, amely a magyarságnak már ősidőktől kezdve nagyon fontos jelképe. Most, mintegy tényfeltárásképpen − a fellelhető bizonyítékok alapján −, azt vizsgáljuk meg, hogy ez a madáralak hol jelenik meg, egykoron milyen szerepet látott el, és kik azok, akik tisztelték.

LÁZADÓ MAGYAR SZELLEM
Harc a hatalomért
Le szeretném szögezni, hogy gnosztikus elveket valló keresztényként  hiszek Jézus feltámadásában. Ezért Laurence Gardner kiváló skót kutató elméletével számos ponton nem értek egyet. Mégis ismertetem, mert érdekesnek és gondolatébresztőnek találom. Szerinte Krisztus feltámadásában és mennybemenetelében nincs semmi csodálatos, az egész eseménysor csak egy félreértés eredménye. Gardner úgy véli, hogy a bibliai csodák leírásai olyan eseményeket „kódolnak”, amelyeket nem érthetett meg akárki, csak „akiknek volt fülük a hallásra.” Ezeknek a történeteknek mindig van egy mögöttes tartalmuk. A csodák csak arra szolgálnak, hogy elfedjék az avatatlanok elől a valódi történéseket. Egyfajta titkosításról van szó.

A MAGYAR ALKÍMIA ARANYKORA
Ahol a Bölcsek Köve magától terem...
Gondoltuk volna, hogy valamikor Magyarország számított az alkímia hazájának, ahol − miként Basilus Valentinus német tudós írja − nem is kell előállítani a Bölcsek Kövét, mert a magyar földben magától kialakul??? A XVII-XVIII. században hazánkban tényleg valóságos aranykora volt a titkos művészeteknek: vándordiáktól főnemesig sokan töltötték éjszakáikat laboratóriumukban, de még Pest főorvosa is titokban alkimista praktikákat űzött...

A TEMPLOMOSOKTÓL A SÁRKÁNYOSOKIG
Lovagrendek Magyarországon
1988-ban a római katolikus egyház hozzájárulását adta a C14-es eljárás alkalmazásához a Jézus testének lenyomatát őrző torinói lepel korának megállapítására. A vizsgálatot a vakpróba elvén ejtették meg: minden laboratórium három darab, számozott vászonmintát kapott, és nem tudták, melyik a valóban vizsgálandó anyag. Az egymástól független három különböző egyetemen (Oxford, Zürich, Arizona) végzett elemzés ugyanazt az eredményt adta: a küldött minta alapján a lepel keletkezése 1260 és 1390 közé tehető, tehát nem őrizhette meg Jézus testének lenyomatát. Úgy tűnik azonban, hogy a tudomány ezúttal mégis csak tévedett…

O, BEATA PANNONIA...
A magyarság sorsa középkori jóslatok szerint
„Ó, boldog Magyarország, csak ne hagyja magát félrevezetni már...” − sóhajt fel az Isteni színjáték-ban Dante Alighieri itáliai költő. Rajta kívül a középkorban többen is előre vélték látni a magyarság jövőjét, köztük krónikások, asztrológusok, sőt még egy titokzatos alföldi táltosember is...

SZELLEMEKKEL SUTTOGÓ ÍRÓZSENIK
Misztikus gondolkodású művészek
Jókai megidézte a kivégzett miniszterelnök szellemét, Petőfi verset írt a reinkarnációról, Madách pedig a Tarot-kártyák alapján alkotta Az ember tragédiájá-t... Máig nem igazán hangsúlyozzák az oktatásban, pedig megértésükhöz fontos lenne: a legnagyobb magyar írók mind istenhívők, spirituális tanok követői voltak!

irozsenik

ÁBRÁK A MÚLTBÓL
A Pilis legmeglepőbb titkai
Vannak egészen különös nyomai is annak a Pilisben, hogy őseink különféle jeleket hagytak emlékül nekünk. Egyik ismerősöm nemrég felhívta a figyelmem azokra az itt kialakított régi útvonalakra, amelyek még ma is megvannak, és használjuk is azokat. Ha egyszerű turistaként megyünk végig rajtuk, akkor nem láthatjuk, hogy pontosan miféle ábrákat tesznek ezek ki, csak akkor, ha vesszük a fáradtságot, és egy Pilistérkép fölé görnyedünk. Ha éles szemünk van, máris megdöbbentő képek tűnnek elő a vonalhálózatból, amelyeket addig csak utaknak véltünk, és nem egyébnek. Akár a dél-amerikai Nazca-fennsík vonalai, olyanok ezek az ábra-utak…

A FINNUGOR ELMÉLETRŐL TÁRGYILAGOSAN
"Harag és részrehajlás nélkül..."
Bárki is ír erről a témáról, egy biztos: darázsfészekbe nyúl. A finnugor elmélet ugyanis szenvedélyes vita tárgya, mióta csak megjelent a hazai tudományos életben. Mégis megpróbáljuk a szinte lehetetlent: tárgyilagosan bemutatni a „halszagú atyafiság” teóriáját, választ keresve a kérdésre, hogyan merevedhetett kötelező dogmává annak ellenére, hogy már megszületésekor hatalmas felháborodást keltett?

DÉLIBÁBOSOK
Akik szembeszálltak a finnugor dogmával
Minden idők leghíresebb, legnagyobb „parafenoménje”, a Názáreti Jézus nem ismert lehetetlent. Csodáiról olvasva az a benyomásunk: birtokában volt az összes létező paranormális képességnek, amit az ezotéria valaha is ismert. De vajon ezek vele születtek, vagy különleges technikák, és egy még titokzatosabb tudás állt Jézus csodái mögött?

 

ÁPRILISI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

TILTOTT TÖRTÉNELEM KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

APOKALIPSZIS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik